Székelyföld panzió — Borzont

Székelyföld panzió — Borzont

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék

Látnivaló
Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Szállás, reggelivel, ebéd, vacsora.: 10%

Ajándék pálinka

:

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Huszár Imre

535500
Borzont főút
(Románia)

GPS: 46.68208, 25.40513

Telefonszám:

+40-740-072647

Weboldal:

http://rubinhotel.ro/

E-mail:Csen­des és fes­tői szép­sé­gű kör­nye­zet­ben vár­juk ked­ves ven­dé­ge­in­ket a Rubin Pan­zi­ó­ban, mely Gyer­gyó­szent­mik­lós­tól 10 km-re, Parajd­tól mint­egy 34 km-re (levő Bor­zont tele­pü­lé­sen), a Bucsin hegy lábá­nál talál­ha­tó. Az épü­let külön­le­ges vonz­ere­je az öles rön­kök, rusz­ti­kus lát­vá­nyá­nak köszön­he­tő, ame­lyek a ter­mé­szet nyu­gal­mát köl­csön­zik, ráadá­sul a tömör fa meleg kisu­gár­zá­sa ked­ve­ző hatást gya­ko­rol a láto­ga­tók köz­ér­ze­té­re. A gyö­nyö­rű­en beren­de­zett össz­kom­for­tos szo­bák és a varázs­la­tos pano­rá­ma, mely kilá­tást enged a kör­nye­ző hegy­vo­nu­la­tok­ra, egy­aránt gon­dos­ko­dik mind, a kikap­cso­lód­ni vágyó uta­zók, mind az üzlet­em­be­rek szá­má­ra az idő kel­le­mes eltöl­té­sé­ről a pan­zi­ónk­ban. Remél­jük, hogy szol­gál­ta­tá­sa­ink elnye­rik tet­szé­sét, és hoz­zá­se­gí­tik a tar­tal­mas és kel­le­mes pihe­nés­hez. Csa­lá­di­as kör­nye­zet­ben, udva­ri­as kiszol­gá­lás­sal állunk az Önök ren­del­ke­zé­sé­re.