Rigoletto Cukrászda — Visegrád

Rigoletto Cukrászda — Visegrád

Uticélok / Anyaország

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Kávé: 90%

Kapcsolat


2025 Visegrád
Rév u. 13, 2025
(Magyarország)

GPS: 47.78589, 18.96826

Telefonszám:

+36 20 590 4970

Weboldal:

https://www.visegrad.hu/turizmus/vendeglatohelyek/rigoletto-cukraszda

E-mail:Viseg­rád köz­pon­ti részén elhe­lyez­ke­dő, csa­lád­ba­rát cuk­rász­dánk 2007 óta köz­ked­velt hely­szí­ne a Duna­ka­nyar­ba láto­ga­tók­nak.
Kis­gyer­me­kes csa­lá­dok­nak füve­sí­tett, par­ko­sí­tott tera­szunk nyújt­hat kikap­cso­ló­dást egy óri­ás tram­bu­lin­nal.

A kel­le­mes kör­nye­zet­hez tavasz­tól-őszig a kert­he­lyi­ség­ben egy külön kiszol­gá­ló­egy­ség is tár­sul, ami­vel tovább tud­juk növel­ni ven­dé­ge­ink kényel­mét.
A nyá­ri hőség­ben hűsí­tő kíná­la­tunk­ban sze­re­pel: fagy­lalt, limo­ná­dé, jég­ká­sa, shake és csa­polt sör, vala­mint gof­ri, klasszi­kus és pré­mi­um desszer­tek, kávé­kü­lön­le­ges­sé­gek, cukor‑, glu­tén- és lak­tóz­men­tes vál­to­zat­ban is.

Bel­ső tere­ink bőví­té­sé­vel gon­dol­tunk az őszi-téli idő­szak bekuc­kó­zós han­gu­la­tá­ra, kivá­ló hely­színt biz­to­sít­va akár egy meg­hitt beszél­ge­tés­hez, vagy üzle­ti talál­ko­zó­hoz.
Az átala­kí­tá­sok során igye­kez­tünk meg­őriz­ni az épü­let ere­de­ti for­má­ját, han­gu­la­tát, mely egy­ko­ron Kos­suth-díjas magyar fes­tőnk, Nád­ler Ist­ván és csa­lád­ja ott­ho­na volt.
Egész évben sze­re­tet­tel vár­juk új és vissza­té­rő ven­dé­ge­in­ket!