Podrág-tó és menedékház

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
4/10

A Foga­ra­si-hava­sok leg­ma­ga­sab­ban fek­vő turis­ta­szál­lá­sa a Pod­rág mene­dék­ház. A Pod­rag-tó kele­ti olda­lán a Szász Kár­pát Egye­sü­let nagy­sze­be­ni osz­tá­lya által 1885-ben épí­tett kőkuny­hó helyé­re a Román Nem­ze­ti Bank 1950-ben húz­ta fel a mene­dék­há­zat. A turis­ta­ház a téli sze­zon­ban zár­va tart, s csak a mel­let­te álló, fűtet­len épü­le­tet hasz­nál­hat­ják a turis­ták.

Hazajáró epizódban szerepelt: