Lupény — református egyházközség

Lupény — református egyházközség

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
1/10

Látnivaló
Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Szállásközvetítés, szálláskeresés, túraszervezés: ingyenes

Miután a környéken egyelőre nincsen magyar tulajdonú szállás, a Hazajáró Egylet tagjai részére díjmentesen, a különböző igényeknek megfelelő szállásközvetítést, szálláskeresést biztosítunk. Szükség esetén segítünk a környékbeli túrák megszervezésében is. Szeretettel várjuk a hozzánk látogató honfitársainkat! Helyi kapcsolattartók a Hazajáró Egylet részéről: Orosz Erzsébet és Orosz Gergely

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Orosz Erzsébet

335600 Lupény
Vladimirescu 3-B
(Románia)

Református templom.
Előzetes bejelentkezés szükséges!


GPS: 45.3546, 23.21656

Telefonszám:

+40 766 759747 (Orosz Erzsébet mobil)
+40 765 717942 (Orosz Gergely mobil)


E-mail:A Lupény kör­nyé­kén talál­ha­tó pan­zi­ók kivá­ló kiin­du­ló­pont­jai lehet­nek a fes­tői Kis-Retyez­át­ba, a Vul­kán-hegy­ség­be, vagy akár a Pár­ing hegy­ség­be ter­ve­zett túrák­nak. Télen a folya­ma­to­san fej­lő­dő sípá­lyák vár­ják a téli spor­tok sze­rel­me­se­it. Lupény kicsi, de kitar­tó magyar közös­sé­ge sze­re­tet­tel vár­ja az ide­lá­to­ga­tó magyar ven­dé­ge­ket, szí­ve­sen mesél­nek a magyar múlt­ról, a jelen­ről és a jövő­ről is.

Lupény:

Hunyad megye déli részén, a Pet­ro­zsé­nyi-meden­cé­ben, a Zsil folyó part­ján, Pet­ro­zsény­tól 20 km-re, Dévá­tól pedig 110 km-re helyez­ke­dik el.
1916-ban súlyos har­cok foly­tak a váro­sért a román és oszt­rák-magyar-német sere­gek között, amely a Köz­pon­ti Hatal­mak sere­ge­i­nek javá­ra dőlt el.
1977. augusz­tus 2‑án a helyi bányá­szok fel­ke­lé­sét a kom­mu­nis­ta, kizsák­má­nyo­ló rezsim ellen a ható­sá­gok gyor­san lever­ték, soka­kat ítél­ve bör­tön­bün­te­tés­re vagy kény­szer­mun­ká­ra.
Itt szü­le­tett 1928. janu­ár 11–én Nagy Arisz­tid egye­te­mi, főis­ko­lai okta­tó, föld­raj­zi szak­író.
Itt szü­le­tett 1933. janu­ár 25-én Kere­kes György magyar műfor­dí­tó, szer­kesz­tő.
Itt szü­le­tett 1946. novem­ber 10-én M. Veress Zsu­zsan­na köl­tő, pró­za­író.

Rövid temp­lom­tör­té­net:

- 1910-ben a gyü­le­ke­zet saját paró­ki­á­val és lel­ki­pász­tor­ral ren­del­ke­zik, de temp­lom­mal nem. Elin­dul­nak a tár­gya­lá­sok a temp­lom­épí­tés­sel kap­cso­lat­ban.
— 1912 tava­szán elin­dul a temp­lom­épí­tés. Az épít­ke­zé­si mun­ká­la­to­kat az Uri­kány Zsil-völ­gyi Magyar Kőszén­bá­nya Rész­vény­tár­sa­ság végez­te 32200 koro­na fejé­be.
— 1913 janu­ár­já­ban szer­ző­dést írnak alá a Sel­ten­hof­fer Fri­gyes Fiai sop­ro­ni cég­gel a haran­gok beszer­zé­se érde­ké­ben. A Had­ügy­mi­nisz­té­ri­um kiutalt 30 mázsa ágyú­ér­cet, mely­nek érté­ke 102 koro­na mázsa­ként.
— 1913 már­ci­u­sá­ban fejez­te be a baró­ti asz­ta­los a beren­de­zé­se­ket.
— A temp­lom­szen­te­lés 1913 júni­us 29.-én tör­tént, melyen jelen volt Buda­pest­ről a Bet­há­nia bel­misszió egye­sü­let veze­tő­sé­ge is.
— Zsil-völ­gye leg­na­gyobb refor­má­tus temp­lo­ma.
— Jelen­leg 586 gyü­le­ke­ze­ti tag­gal ren­del­ke­zik.
— Négyes test­vér­gyü­le­ke­ze­ti kap­cso­lat van: Buda­pest- Fasor, Toron­tál­vá­sár­hely, Nagy­atád és Lupény váro­sai között.
— A temp­lom előt­ti kop­ja­fa a magyar­ság össze­tar­tó szim­bó­lu­ma, melyen ez áll: „Őse­id­nek szent hité­hez, nem­ze­ted­nek gyö­ke­ré­hez, test­vér, hűt­len ne légy soha!”

A tér­ség­ben készült Haza­já­ró epi­zó­dok:

Vul­kán-hegy­ség – Hon­vé­dő har­cok a Zsil-völ­gyé­ben

Téli Pár­ing kós­to­ló – A Zsil öle­lé­sé­ben

Pár­ing-hegy­ség II. – Gerinc­tú­ra az ezer­ar­cú bér­cen