Kenutúrák Délvidéken — Óbecse

Kenutúrák Délvidéken — Óbecse

Uticélok / Délvidék

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A kenutúra díjából: 10%

Gyerekkedvezmény: 10 év alatt 50%

Honismereti kenutúra díjából: 50%

A kedvezményekből minden HHTE tag és családja részesül.

Pálinka és almás pite: ajándék

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Berentai Csongor

21220 Óbecse
Ivan Ciric 39
(Szerbia)

GPS: 45.62353, 20.02399

Telefonszám:

00 381 62 668 041

Weboldal:

http://www.kenuturak.com/

E-mail:A vizek sze­rel­me­sei vagyunk, csa­pa­tunk immár több mint húsz éve jár­ja káp­rá­za­tos hazán­kat. Dél­vi­dék szá­mos folyó­ját, árte­rét, mel­lék- és holt­ágát, tavát, csa­tor­ná­ját bejár­tuk. Tart­sa­tok velünk Ti is!

Kenu­tu­rá­in­kat leg­több­ször igény sze­rint ter­vez­zük meg( Sze­ret­nénk ha min­den­ki kivá­lasz­ta­na az ízlé­sé­nek leg­meg­fe­le­lőbb fel­té­te­le­ket hogy minél job­ban érez­ze magát) azok­nak akik tud­ják pon­to­san mit akar­nak. De sok elő­re meg­hir­de­tett túránk is van, bő válasz­ték van, külön­bö­ző nehéz­sé­gű, jel­le­gű és ter­je­del­mű túránk­ból. Íme pár pél­da: túrá­zunk a Dunán, a Tiszán min­den évben. Van egy egy­he­tes túránk a Dunán Sza­lán­ke­mén­től Kovi­nig, a Gyöngy­szi­get mel­let­ti Holt-Tiszán, kaland­tú­rá­zunk a Teme­sen, elvisszük ven­dé­ge­in­ket a Bej­ansz­ka bará­ra rej­tett náda­sok és paka­szok vize­i­re, meg­te­kint­jük hasz­nos várat, ros­té­lyo­zunk a szi­ge­ten, élő­ze­nés mula­tást szer­ve­zünk (nép­ze­ne, magyar nóták, csak akusz­ti­kus hang­sze­rek, sem­mi elekt­ro­ni­ka) malac‑, bárány‑, csir­ke nyár­son­sü­tés lebo­nyo­lí­tá­sát vál­lal­juk meg­ál­ló­pon­to­kon. Kötél­hin­tá­zunk a Tiszán, a Dunán, a Teme­sen, bor­kós­to­ló­kat szer­ve­zünk, töb­bek között a híres Rohon­czy kas­tély­nál a messze föl­dön híres Krokán mus­kát bort tud­juk meg­kós­tol­ni kenu­tú­rá­in­kon egy bor­kós­to­ló kere­te­in belül.

Szer­ve­zünk még tör­té­nel­mi gaszt­ro túrá­kat, ahol a tör­té­nel­mi neve­ze­tes­sé­gek meg­te­kin­té­se mel­lett meg­íz­lel­het­jük a helyi étel­kü­lön­le­ges­sé­ge­ket.

Sze­ret­nénk, ha min­den­ki ott­hon érez­né magát nálunk és jó érzé­sek­kel gon­dol­na vissza a nálunk töl­tött szép napok­ra. Gyö­nyö­rű emlé­kek, kiala­kult jó barát­sá­gok, étel‑, és ital­kü­lön­le­ges­sé­gek, eddig min­den­kit vissza­hív­tak. Várunk sze­re­tet­tel, fedez­zük fel együtt Dél­vi­dék cso­dá­it!