Kászonimpér

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

Kászon­im­pé­ren a Balá­si és a Bor­nem­issza csa­lá­dok tet­ték le név­je­gyü­ket. Utób­bi­ak­nak töb­bek között egy kis kőká­pol­nát köszön­he­tünk. A kápol­ná­nak nem­csak a Szent Lász­ló legen­dá­ját meg­örö­kí­tő fres­kó marad­vá­nya a külön­le­ges­sé­ge, hanem a régi oltár­kö­vön talál­ha­tó rovás­írás, ami egyik rit­ka pél­dá­nya az ősi írás­mó­dunk máig fenn­ma­radt kéz­zel fog­ha­tó emlé­ke­i­nek. A tele­pü­lé­sen talál­ha­tó a híres kászo­ni Balá­si csa­lád sar­ja, Balá­si József csík­szé­ki főki­rály­bí­ró 1833-ban épült késő­ba­rokk kúri­á­ja.

Hazajáró epizódban szerepelt: