Homoródszentpál

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
2/10

A Homo­ród men­tén sor­já­zó fal­vak mind­egyi­ké­nek meg­van a maga karak­te­re. Szent­pál pél­dá­ul a homo­ró­di régi köz­pont­ja. A fehér ara­nyat már a róma­i­ak is kiter­mel­ték, ami­nek nyo­ma­it a sós tavak őrzik. A halas­tó-rend­szer ma már a hor­gá­sza­tot szol­gál­ja, de a nádas-mocsa­ras terü­let sajá­tos víz­zá­ró talaj­ré­te­gé­nek köszön­he­tő­en madár­vé­del­mi rezer­vá­tum is.

Szent­pál a Kor­nis csa­lád ősi fész­ke, de ők sin­cse­nek már itt. Emlé­kü­ket csak a Kor­nis Mik­lós öntet­te, 1542-ből szár­ma­zó nagy­ha­rang őrzi az uni­tá­ri­us temp­lom­ban.

Hazajáró epizódban szerepelt: