Gyergyótölgyes

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
3/10

Alig néhány lépés tovább a Kis-Besz­ter­ce men­tén, és már­is itt hever a Veres-kő lába­i­nál a Mold­va előt­ti utol­só köz­ség, Gyer­gyó­töl­gyes. Az ötszáz­éves tölgy és a kör­nye­ző kivé­te­les tölgy­er­dő rög­tön meg is magya­ráz­zák, hon­nan a falu neve. A fa ma is meg­ha­tá­ro­zó ele­me Töl­gyes­nek, igaz, már meg­szűnt itt a vám­sze­dés és a magyar határ­őrök helyett a gyógy­ke­ze­lés­re szo­ru­ló­kat szol­gál­ják az 1940-es évek­ben épült kaszár­nyák is. Har­gi­ta Megye Taná­csa szí­vén vise­li, hogy a régi lak­ta­nya épü­le­tek fenn­ma­rad­ja­nak. Ami­óta Ártán­dig tol­ták innen a határt, a töl­gye­si magyar­ság egy­har­ma­dos kisebb­ség­be került. Az 1890-ben épült kato­li­kus temp­lom az egyik fon­tos szín­he­lye éle­tük­nek.

Amíg van magyar, aki tud­ja, hogy mit jelent átkel­ni a Töl­gye­si-szo­ro­son, és nem fele­di, hogy itt húzó­dott egy­ko­ri hazánk hatá­ra, addig „nincs ördög, aki ismét széj­jel bír­ná sza­kít­ni ölel­ke­ző karunk.”

Hazajáró epizódban szerepelt: