Szabadkai-homokhát — Betyárvilág Bácskában
Hazajáró műsorok

Szabadkai-homokhát — Betyárvilág Bácskában

62. rész
"Vándor! Ha Bács-Bodrog vármegye téreire lépsz, tudd meg, hogy ez mindenkor áldott kertje volt szép magyar hazánknak, de rettentő válságok koronként az utolsó redőkig letörölték róla az élet képét. Lakosainak újra meg újra kellett a küzdelmet felvenni az elemekkel, de legfőként a magyar haza és keresztény czivilizáczió ellenségeivel, kik időnként csapásokat zúdítottak reá."
Városy Gyula: Bács-Bodrog vármegye (1909)

Így küzd Bács­ka népe azóta is a ter­mé­szet és a tör­té­ne­lem viha­ra­i­val. És talán ez a szün­te­len áldo­zat­ho­za­tal tart­ja fenn a Duna-Tisza köz­ti homok­vi­dék déli vége­i­nek magyar­sá­gát. Az ősi Pan­nón-ten­ger lera­kó­dott üle­dé­ke­in a szél mun­ká­ja ala­kí­tot­ta ki a Sza­bad­kai-lösz­fenn­sí­kot. Erre a buc­kák és lapo­sok, tavak és mocsa­rak alkot­ta legen­dás föld­re lép a Haza­já­ró. A tópar­ti náda­sok és homo­ki erdők ren­ge­te­gei, melyek egy­ko­ron hadak elől mene­kü­lők­nek és betyá­rok­nak szol­gál­tak búvó­he­lyül, ma már első­sor­ban a veszé­lyez­te­tett ter­mé­sze­ti érté­kek­nek nyúj­ta­nak utol­só ments­vá­rat. A zsí­ros bács­kai föld a szor­gal­mas föld­mű­ve­lő kezek mun­ká­ját bő ter­més­sel hálál­ta meg. Ez az áldott anya­föld, amely­hez – min­den csa­pás elle­né­re – fog­gal-köröm­mel ragasz­ko­dik az észak-ábcs­kai pusz­ták hit­ben meg­ma­radt magyar népe.

Látnivalók / Délvidék / Bácska

A város fon­tos euró­pai utak keresz­te­ző­dé­sé­ben, a tatár­já­rás után eresz­tett haj­tást a Duna és a Tisza közöt­ti déli síkon, ám amíg a Magyar Király­ság és az Osz­mán Biro­da­lom ütkö­ző­zó­ná­já­ban feküdt, évszá­za­do­kig nem tudott meg­erő­söd­ni. A török kiűzé­se után viszont roham­lép­tek­ben tere­bé­lye­se­dett, és 1779-ben már sza­bad kirá­lyi váro­si ran­got is kapott. Sza­bad­ka a mil­len­ni­um ide­jén nyer­te el sze­cesszi­ós  arcu­la­tát és a XX. szá­zad ele­jé­re már hazánk egyik leg­né­pe­sebb, száz­ez­res nagy­vá­ro­sá­vá, a dél­vi­dé­ki magyar­ság szel­le­mi köz­pont­já­vá nőt­te ki magát. Tri­a­non derék­ba tör­te fel­íve­lő pályá­ját, de gyö­ke­re­it nem tud­ta kiszag­gat­ni, és a — főleg Raich­le Ferenc épí­tész mun­ká­ját dicsé­rő — cif­ra épü­le­tei még ma is sokat mesél­nek múlt­já­ról.

Sza­bad­ka a hit­élet köz­pont­ja is egy­ben, a bács­kai kato­li­kus püs­pök­ség szék­he­lye, a 18. szá­za­di Szent Teréz szé­kes­egy­ház gyűj­ti össze vasár­na­pon­ként a város magyar és hor­vát híve­it.

És hogy ne sza­kad­jon szer­te­szét a homok­há­ti magyar­ság, a nép­ha­gyo­má­nyo­kat és a kul­tú­rát szol­gál­ja az ország­vesz­tés óta a sza­bad­kai Nép­kör épü­le­te is, amely­nek olda­lá­ban Kos­suth Lajos szob­ra figye­li aggód­va a vál­to­zó idő­ket.

Van itt még egy épü­let, a Váro­si Gimná­zi­um, ami töb­bet jelent a magyar ajkú embe­rek­nek, mint egy­sze­rű isko­la. Ezt jel­zi a falát díszí­tő emlék­táb­la és az előt­te álló szo­bor.

Bővebben...

A tele­pü­lés a 19. szá­zad­ban kez­dett kiépül­ni, ami­kor fel­fe­dez­ték a ásvá­nyi anya­gok­ban gaz­dag ter­mál­ví­zé­nek és iszap­já­nak gyógy­ere­jét. Az 1900-as évek­ben part­ján szép sze­cesszi­ós vil­lák épül­tek, s Palics egy-ket­tő­re a Monar­chia fel­ka­pott für­dő­vá­ro­sa lett. Nap­ja­ink­ra saj­nos fel­bo­rult a tó ter­mé­sze­tes öko­ló­gi­ai rend­sze­re, de így is elő­sze­re­tet­tel jár­nak ki ide a fel­üdü­lés­re, pihe­nés­re vágyók.

Part­ján egy való­di sport­tör­té­ne­ti kuri­ó­zum vár gon­dos­ko­dó kezek­re. A Bagoly­vár épít­te­tő­je, Ver­mes Lajos alig volt húsz éves, mikor meg­szer­vez­te a modern kori olim­pi­ák elő­fu­tá­ra­ként szá­mon tar­tott Pali­csi Olim­pi­ai Játé­ko­kat. Itt, a Bagoly­vár­ban szál­lá­sol­ta el a spor­to­ló­kat, kiala­kít­va a világ első olim­pi­ai falu­ját. Sport irán­ti rajon­gá­sát jel­zi, hogy 1884-ben Euró­pa har­ma­dik kerék­pár­pá­lyát épí­tet­te ki Pali­cson.

A für­dő­vá­rost másik jel­ké­pe, a több mint 100 éves Víz­to­rony.

Bővebben...

Haj­du­já­rás föld­je kivá­ló sző­lő- és gyü­mölcs­ter­mesz­tés­re. Itt él Mau­rer Osz­kár bor­ter­me­lő, aki hagyo­má­nyos mód­sze­rek­kel fog­lal­ko­zik régi magyar sző­lő­faj­ták­kal, és az ősi ren­det pró­bál­ja újra meg­ho­no­sí­ta­ni a régi Csong­rá­di bor­vi­dé­ken és a Sze­rém­ség­ben.

A szom­szé­dos Ludas hatá­rá­ban fek­szik az ősré­gi Luda­si-tó. Az elöre­ge­dő pusz­tai tó egyik utol­só mene­dé­ke a láp­vi­dé­ki élő­vi­lág­nak, csó­nak­kal nem láto­gat­ha­tó Spe­ci­á­lis Ter­mé­sze­ti Rezer­vá­tum, ahol csak madár­faj­ból több mint 200-at tar­ta­nak szá­mon. A mocsa­ras vidék, a tó nádas víz­vi­lá­ga min­dig is szer­ves részét képez­te a kör­nyék éle­té­nek, és remek rej­tek­he­lyül szol­gált a török elől buj­ká­lók­nak, majd a betyá­rok­nak is.

Leg­na­gyobb szi­ge­te a Rózsa Sán­dor szi­get, vagy más­ne­vén Boszor­kány­szi­get, ahol a legen­da sze­rint a híres rösz­kei betyár rej­tő­zött el a csend­őrök elől.

Bővebben...

Még ebben a cudar, lélek­el­le­nes világ­ban is van­nak elpusz­tít­ha­tat­lan magyar szi­ge­tek. Ilyen az Árpád-kori Kis­pi­ac is, ahol kicsi­ben egész Észak-Bács­ka össze­sű­rű­sö­dik: homok és szán­tó­föld, domb­hát és lege­lő talál­ko­zik hatá­rán.

A Dél­vi­dék vissza­tér­te­kor épült temp­lo­ma kivé­te­les kin­cset őriz: a kom­mu­nis­ta elnyo­más után elő­ke­rült Magya­rok nagy­asszo­nya oltár­ké­pet még az 1944-es temp­lom­épí­tők szán­ták falá­ra.

Az élet újjá­szü­le­té­sét, a tava­szi vissza­té­rést hir­de­ti a Kapi­tány-tó madár­da­los náda­sa is, amely men­tén az idő kere­ké­vel szem­ben teke­rünk tovább a szé­les homok­há­ton.

Bővebben...

A Csá­kó-halom néven is ismert buc­ka az első zen­tai csa­tá­ra emlé­kez­tet. Kevés­bé ismert, hogy a török aló­li fel­sza­ba­du­lást hozó zen­tai csa­ta előtt, 1686-ben volt itt egy kisebb ütkö­zet is, ami azért volt jelen­tős, mert a tér­ség­ben ez volt az első győ­zel­münk a török felett.

Bővebben...

A fia­tal tele­pü­lés Tóth József föld­bir­to­kos­nak, ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­nek köszön­he­ti létét, aki a XX. szá­zad első évti­ze­dé­ben bir­to­ka egy részé­nek kiosz­tá­sá­val tet­te le a falu alap­ja­it, majd isko­lá­kat és temp­lo­mot is épít­te­tett a gya­ra­po­dó közös­ség­nek.

A falu hűen őrzi első plé­bá­no­sa, Sza­bó Dénes már­tír emlé­két, akit a máso­dik világ­há­bo­rú végén, 1944-ben a jugo­szláv par­ti­zá­nok elhur­col­tak és kegyet­le­nül kivé­gez­tek.

A helyi közös­ség meg­úju­ló ere­jét jel­zi, hogy mennyi min­den sűrű­sö­dött itt össze, a falu a dél­vi­dé­ki magyar­ság egyik szel­le­mi köz­pont­já­vá lett és ma már van annyi lát­ni­va­ló itt és a kör­nyé­ken, hogy a falu­si turiz­mus is fel­élén­kült.

A tóth­fa­lu­si kitárt szár­nyú turul­ma­dár büsz­kén hir­de­ti a hazát járó ván­dor­nak a meg­úju­ló dél­vi­dé­ki magyar éle­tet és az Iste­ni örök igaz­sá­got. Jelen­leg ez a leg­na­gyobb turul­szo­bor a Dél­vi­dé­ken.

Bővebben...