Tóthfalu

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

A fia­tal tele­pü­lés Tóth József föld­bir­to­kos­nak, ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­nek köszön­he­ti létét, aki a XX. szá­zad első évti­ze­dé­ben bir­to­ka egy részé­nek kiosz­tá­sá­val tet­te le a falu alap­ja­it, majd isko­lá­kat és temp­lo­mot is épít­te­tett a gya­ra­po­dó közös­ség­nek.

A falu hűen őrzi első plé­bá­no­sa, Sza­bó Dénes már­tír emlé­két, akit a máso­dik világ­há­bo­rú végén, 1944-ben a jugo­szláv par­ti­zá­nok elhur­col­tak és kegyet­le­nül kivé­gez­tek.

A helyi közös­ség meg­úju­ló ere­jét jel­zi, hogy mennyi min­den sűrű­sö­dött itt össze, a falu a dél­vi­dé­ki magyar­ság egyik szel­le­mi köz­pont­já­vá lett és ma már van annyi lát­ni­va­ló itt és a kör­nyé­ken, hogy a falu­si turiz­mus is fel­élén­kült.

A tóth­fa­lu­si kitárt szár­nyú turul­ma­dár büsz­kén hir­de­ti a hazát járó ván­dor­nak a meg­úju­ló dél­vi­dé­ki magyar éle­tet és az Iste­ni örök igaz­sá­got. Jelen­leg ez a leg­na­gyobb turul­szo­bor a Dél­vi­dé­ken.

Hazajáró epizódban szerepelt: