Szabadka

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

A város fon­tos euró­pai utak keresz­te­ző­dé­sé­ben, a tatár­já­rás után eresz­tett haj­tást a Duna és a Tisza közöt­ti déli síkon, ám amíg a Magyar Király­ság és az Osz­mán Biro­da­lom ütkö­ző­zó­ná­já­ban feküdt, évszá­za­do­kig nem tudott meg­erő­söd­ni. A török kiűzé­se után viszont roham­lép­tek­ben tere­bé­lye­se­dett, és 1779-ben már sza­bad kirá­lyi váro­si ran­got is kapott. Sza­bad­ka a mil­len­ni­um ide­jén nyer­te el sze­cesszi­ós  arcu­la­tát és a XX. szá­zad ele­jé­re már hazánk egyik leg­né­pe­sebb, száz­ez­res nagy­vá­ro­sá­vá, a dél­vi­dé­ki magyar­ság szel­le­mi köz­pont­já­vá nőt­te ki magát. Tri­a­non derék­ba tör­te fel­íve­lő pályá­ját, de gyö­ke­re­it nem tud­ta kiszag­gat­ni, és a — főleg Raich­le Ferenc épí­tész mun­ká­ját dicsé­rő — cif­ra épü­le­tei még ma is sokat mesél­nek múlt­já­ról.

Sza­bad­ka a hit­élet köz­pont­ja is egy­ben, a bács­kai kato­li­kus püs­pök­ség szék­he­lye, a 18. szá­za­di Szent Teréz szé­kes­egy­ház gyűj­ti össze vasár­na­pon­ként a város magyar és hor­vát híve­it.

És hogy ne sza­kad­jon szer­te­szét a homok­há­ti magyar­ság, a nép­ha­gyo­má­nyo­kat és a kul­tú­rát szol­gál­ja az ország­vesz­tés óta a sza­bad­kai Nép­kör épü­le­te is, amely­nek olda­lá­ban Kos­suth Lajos szob­ra figye­li aggód­va a vál­to­zó idő­ket.

Van itt még egy épü­let, a Váro­si Gimná­zi­um, ami töb­bet jelent a magyar ajkú embe­rek­nek, mint egy­sze­rű isko­la. Ezt jel­zi a falát díszí­tő emlék­táb­la és az előt­te álló szo­bor.

Hazajáró epizódban szerepelt: