Palics

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

A tele­pü­lés a 19. szá­zad­ban kez­dett kiépül­ni, ami­kor fel­fe­dez­ték a ásvá­nyi anya­gok­ban gaz­dag ter­mál­ví­zé­nek és iszap­já­nak gyógy­ere­jét. Az 1900-as évek­ben part­ján szép sze­cesszi­ós vil­lák épül­tek, s Palics egy-ket­tő­re a Monar­chia fel­ka­pott für­dő­vá­ro­sa lett. Nap­ja­ink­ra saj­nos fel­bo­rult a tó ter­mé­sze­tes öko­ló­gi­ai rend­sze­re, de így is elő­sze­re­tet­tel jár­nak ki ide a fel­üdü­lés­re, pihe­nés­re vágyók.

Part­ján egy való­di sport­tör­té­ne­ti kuri­ó­zum vár gon­dos­ko­dó kezek­re. A Bagoly­vár épít­te­tő­je, Ver­mes Lajos alig volt húsz éves, mikor meg­szer­vez­te a modern kori olim­pi­ák elő­fu­tá­ra­ként szá­mon tar­tott Pali­csi Olim­pi­ai Játé­ko­kat. Itt, a Bagoly­vár­ban szál­lá­sol­ta el a spor­to­ló­kat, kiala­kít­va a világ első olim­pi­ai falu­ját. Sport irán­ti rajon­gá­sát jel­zi, hogy 1884-ben Euró­pa har­ma­dik kerék­pár­pá­lyát épí­tet­te ki Pali­cson.

A für­dő­vá­rost másik jel­ké­pe, a több mint 100 éves Víz­to­rony.

Hazajáró epizódban szerepelt: