Kispiac

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

Még ebben a cudar, lélek­el­le­nes világ­ban is van­nak elpusz­tít­ha­tat­lan magyar szi­ge­tek. Ilyen az Árpád-kori Kis­pi­ac is, ahol kicsi­ben egész Észak-Bács­ka össze­sű­rű­sö­dik: homok és szán­tó­föld, domb­hát és lege­lő talál­ko­zik hatá­rán.

A Dél­vi­dék vissza­tér­te­kor épült temp­lo­ma kivé­te­les kin­cset őriz: a kom­mu­nis­ta elnyo­más után elő­ke­rült Magya­rok nagy­asszo­nya oltár­ké­pet még az 1944-es temp­lom­épí­tők szán­ták falá­ra.

Az élet újjá­szü­le­té­sét, a tava­szi vissza­té­rést hir­de­ti a Kapi­tány-tó madár­da­los náda­sa is, amely men­tén az idő kere­ké­vel szem­ben teke­rünk tovább a szé­les homok­há­ton.

Hazajáró epizódban szerepelt: