Hajdujárás és Ludas

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

Haj­du­já­rás föld­je kivá­ló sző­lő- és gyü­mölcs­ter­mesz­tés­re. Itt él Mau­rer Osz­kár bor­ter­me­lő, aki hagyo­má­nyos mód­sze­rek­kel fog­lal­ko­zik régi magyar sző­lő­faj­ták­kal, és az ősi ren­det pró­bál­ja újra meg­ho­no­sí­ta­ni a régi Csong­rá­di bor­vi­dé­ken és a Sze­rém­ség­ben.

A szom­szé­dos Ludas hatá­rá­ban fek­szik az ősré­gi Luda­si-tó. Az elöre­ge­dő pusz­tai tó egyik utol­só mene­dé­ke a láp­vi­dé­ki élő­vi­lág­nak, csó­nak­kal nem láto­gat­ha­tó Spe­ci­á­lis Ter­mé­sze­ti Rezer­vá­tum, ahol csak madár­faj­ból több mint 200-at tar­ta­nak szá­mon. A mocsa­ras vidék, a tó nádas víz­vi­lá­ga min­dig is szer­ves részét képez­te a kör­nyék éle­té­nek, és remek rej­tek­he­lyül szol­gált a török elől buj­ká­lók­nak, majd a betyá­rok­nak is.

Leg­na­gyobb szi­ge­te a Rózsa Sán­dor szi­get, vagy más­ne­vén Boszor­kány­szi­get, ahol a legen­da sze­rint a híres rösz­kei betyár rej­tő­zött el a csend­őrök elől.

Hazajáró epizódban szerepelt: