Kis-Küküllő mente — Marosszéki tekergés
Hazajáró műsorok

Kis-Küküllő mente — Marosszéki tekergés

132. rész
"A régi székely Marosszék egyike volt az ős hagyományok alapján legmagasabb műveltségi fokra jutott székely székeknek. Itt találkozott a hegyvidék és a mezőségi dombos vidék lakója. Amaz elhozta a hegyvidék és erdőségek terményeit, emez pedig a mezőség gyümölcsét. A Kis-Küküllő vidékén a nagy múlt dicső alkotásainak halvány kis töredékére találtam. Halvány töredékek, és mégis, mily öröm, hogy ezek legalább megvannak. Csak fájdalom, keresni kell, mert elbújtak az új divat mindent felforgató áramlata elől."
Szinte Gábor: Marosszék (1903)

Bizony, ked­ves Szé­kely­föld­re uta­zók, ha erre járunk, ne suhan­junk keresz­tül Maros­szék eme sajá­tos szín­folt­ján, a Kis-Kükül­lő lan­kás dom­bok közöt­ti völgy­me­den­cé­jén. Áll­junk meg egy pil­lan­tás­ra és kutas­suk fel az évez­re­des múl­tú szé­kely fal­vak épí­tett, ter­mé­sze­ti és szel­le­mi kin­cse­it, ame­lyek tovább töre­dez­tek ugyan az elmúlt szá­zad fel­for­ga­tó divat­áram­la­ta­i­ban, de csak itt van­nak még, hála a hűsé­ges szé­kely őrál­lók­nak, akik újra­te­rem­té­sü­kön mun­kál­kod­nak.

Látnivalók / Székelyföld / Marosszék

A Kis-Kükül­lő men­tén fek­szik Kibéd, amely hagy­má­já­ról híres. Fon­tos tud­ni­va­ló az ide­lá­to­ga­tó szá­má­ra, hogy amit a cson­ka hon­ban lila­hagy­má­nak hívunk, az Szé­kely­föl­dön bizony vörös­hagy­má­nak nevez­te­tik.

Bővebben...

Kibéd szom­széd­sá­gá­ban emel­ke­dett egy­kor Maka vezér vára. Ma már nyo­ma sincs az erős­ség­nek, de nevét még őrzi a völgy­ben ülő falucs­ka, Mak­fal­va. És őrzi a vár köve­it a temp­lom és az isko­la. Igaz, ahogy a vár elsor­vadt, úgy dúvadt le aztán a köve­i­ből épült temp­lom is, egy­szer föld­csu­szam­lás­ban, más­kor föld­ren­gés­ben. A mos­ta­ni refor­má­tus isten­há­za 1928-ban épült.

Nem akár­hogy lett isko­lá­ja sem Mak­fal­vá­nak. Tör­tént, még a reform­kor­ban, 1834-ben, hogy az ország­já­ró Wes­se­lé­nyi Mik­lós­ba egy maros­szé­ki köz­gyű­lé­sen a kor­mány­biz­tos bele­foj­tot­ta a szót, mond­ván, nincs is bir­to­ka Maros­szé­ken, így nincs joga fel­szó­lal­ni. Mit tesz erre a szé­kely Dósa Elek? Nyom­ban föl­det ado­má­nyoz Mak­fal­ván Wes­se­lé­nyi báró­nak, aki vég­re szó­hoz jut­va be is jelen­ti: a kapott tel­ken hálá­ból isko­lát épít­tet. Így szol­gál­ta „Erdély Szé­che­nyi­je” segít­sé­gé­vel a régi isko­la több mint 100 éven át a Kükül­lő men­ti ifjú­sá­got.

Mak­fal­va hűsé­ge­sen ápol­ja egy másik tör­té­nel­mi csa­lád, a Dósák emlé­két is. A falu­be­li­ek a láza­dó Dósa Györ­gyöt is a mak­fal­vi ágból szár­maz­tat­ják. Dósa Dáni­el kirá­lyi aljegy­ző udvar­há­za ma kicsi múze­um­nak ad ott­hont. Gaz­dag nép­raj­zi anyag van itt, hisz Mak­fal­va egy­kor híres faze­kas falu volt.

Bővebben...

Az első, Atos­fal­va, ami Orbán Balázs sze­rint úgy ala­kult, hogy egy pes­tis alkal­má­val 6 csa­lád Szent­ist­ván­ról elme­ne­kül­vén, ide tele­pült, így lett belő­le Hatos­fal­va, később pedig a H kiha­gyá­sá­val Atos­fal­va.

Az anya­fa­lu Szé­kely­szent­ist­ván mai refor­má­tus temp­lo­ma 1880-ban épült, de a hagyo­mány sze­rint előd­je már Szent Ist­ván király ide­jé­ben állt. A falu ódon udvar­há­zai a régi szép, gaz­dag idők­ről mesél­nek. A helyi fafa­ra­gó mes­ter, Sán­dor János kop­ja­fái pedig az ara­di 13 vér­ta­nú­sá­gá­ról.

Csók­fal­ván az 1798-ban épült sudár uni­tá­ri­us temp­lom érde­mel figyel­met.

Bővebben...

A Kis –Kükül­lő fel­ső völ­gyé­nek köz­pont­ja Erdő­szent­györgy. Itt őrzi ősei hagya­té­kát a 6. Würt­tem­berg Huszár­ez­red. És hogy miért Würt­tem­berg ezred? Sán­dor würt­tem­ber­gi her­ceg volt ugyan­is a fér­je a szép­sé­ges Rhé­dey Kla­u­dia gróf­nő­nek. Nem más volt ő, mint Mária brit király­nő nagy­any­ja, II. Erzsé­bet ükany­ja, aki éppen itt, a Rhé­dey csa­lád kas­té­lyá­ban nőtt fel. A hagyo­mány sze­rint a kas­télyt a Kor­nis­sok egy apát­sá­gi kolos­tor rom­ja­i­ra épí­tet­ték a 16. szá­zad­ban. Tőlük került aztán 1620-ban a Rhé­dey csa­lád­hoz, akik 1809-ben ala­po­san kista­fí­roz­ták ura­dal­mu­kat.

A falu felet­ti domb­te­tőn már csak romok­ban áll a Rhé­dey-mau­zó­le­um. Onnan hoz­ták át a refor­má­tus temp­lom alat­ti sír­bolt­ba az 1841-ben meg­halt Rhé­dey Kla­u­dia gróf­nő föl­di marad­vá­nya­it.

Bővebben...

Szent­györgy­ről leka­nya­rod­va a Küs­möd pata­ka men­tén, egy völgy­zá­ró gát áll­ja a ván­dor útját. A kiszé­le­se­dő völgy­ben egy ragyo­gó ter­pesz­ke­dik. Cso­da­szép… mond­hat­ná az ember, ha nem tud­ná, hogy a fényes víz­tü­kör alatt egy közép­ko­ri szé­kely falu alussza örök álmát.

A kom­mu­nis­ta önkény­ura­lom, a romá­ni­ai falu­rom­bo­lás, a szé­kely­ség eltün­te­té­si kísér­le­té­nek jel­ké­pe, az elárasz­tott falu, Bözöd­új­fa­lu. A leg­sö­té­tebb 1980-as évek­ben a gát elké­szül­té­vel a szin­te szín­ma­gyar falu lakó­i­nak túl­nyo­mó több­sé­gét erő­szak­kal kite­le­pí­tet­ték. Aztán a víz lett az úr, s addig emel­ke­dett, míg 1994-re szin­te az egész falu hul­lám­sír­ba került. Itt alsza­nak a tó mélyén Bözöd­új­fa­lu szé­kely házai, temp­lo­mai, köz­tük a közép­ko­ri kato­li­kus temp­lom, amely­nek tor­nya egé­szen 2014-ig kiállt a tó vizé­ből, memen­tó­ként, aztán fel­ad­ta a har­cot és vég­leg alá­me­rült. Alá­me­rült, s nincs már itt se össze­tar­tó falu­kö­zös­ség, se böl­cső, se teme­tő, se élet se halál, se öröm se bánat, csak a nagy, mély üres­ség…

Bözöd­új­fa­lu első világ­há­bo­rús emlék­mű­vét 1996-ban kiemel­ték a víz­ből és az egy­ko­ri falu emlék­he­lyé­re helyez­ték. Azóta min­den év augusz­tu­sá­ban eljön­nek a falu egy­ko­ri lakói, hogy közö­sen emlé­kez­ze­nek elárasz­tott szü­lő­föld­jük­re.

Bővebben...

A bözöd­új­fa­lu­si tóte­me­tő felett, a Küs­möd pata­ka völ­gyén fek­szik Kőris­pa­tak. A régi­ek helyé­re a 19. szá­zad­ban domb­ra épült refor­má­tus, és a köz­pont­ban álló uni­tá­ri­us temp­lom is a ki nem hunyó hitet hir­de­ti.

A 2004. decem­ber 5‑én fara­gott szé­kely­ka­pu pedig azt, hogy itt még akkor is befo­gad­ják a magyart, ha az elta­szít­ja magá­tól test­vé­rét.

A kőris­pa­ta­ki­ak min­dig is dol­gos szé­ke­lyek vol­tak. A föld­mű­ve­lés és állat­te­nyész­tés mel­lett évszá­za­dos múlt­ra tekint vissza a szal­ma­ka­lap készí­tés népi mes­ter­sé­ge. Szőcs Lajos és csa­lád­ja is őse­ik­től örö­köl­te a kala­pos­sá­got, és hogy ez a hagyo­má­nyos mes­ter­ség ne vesszen el az új világ­rend útvesz­tő­i­ben, 2001-ben meg­nyi­tot­ták a vilá­gon egye­dül­ál­ló Szal­ma­ka­lap-múze­u­mot.

Bővebben...

A Véc­ke-patak völgy­kat­lan­ban fek­vő Szé­kely­véc­ke ami­lyen sze­rény lélek­szám­ban, olyan büsz­ke lehet kül­le­mé­re, ter­mé­sze­ti és épí­tett örök­sé­gé­re.

Véc­ke 18. szá­za­di kato­li­kus temp­lo­má­nak külön­le­ges­sé­ge, hogy erőd­fa­lát Pet­rás Mária csán­gó kerá­mia­mű­vész magyar szen­te­ket ábrá­zo­ló alko­tá­sai díszí­tik.

Szé­kely­véc­ke kál­vá­ri­á­ján a stá­ci­ó­kat az enyé­szet­től meg­men­tett szé­kely­ka­puk alkot­ják. A kereszt­út tete­jé­ről már csak a kápol­na hiány­zik.

Bővebben...