Bözödújfalu

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
2/10

Szent­györgy­ről leka­nya­rod­va a Küs­möd pata­ka men­tén, egy völgy­zá­ró gát áll­ja a ván­dor útját. A kiszé­le­se­dő völgy­ben egy ragyo­gó ter­pesz­ke­dik. Cso­da­szép… mond­hat­ná az ember, ha nem tud­ná, hogy a fényes víz­tü­kör alatt egy közép­ko­ri szé­kely falu alussza örök álmát.

A kom­mu­nis­ta önkény­ura­lom, a romá­ni­ai falu­rom­bo­lás, a szé­kely­ség eltün­te­té­si kísér­le­té­nek jel­ké­pe, az elárasz­tott falu, Bözöd­új­fa­lu. A leg­sö­té­tebb 1980-as évek­ben a gát elké­szül­té­vel a szin­te szín­ma­gyar falu lakó­i­nak túl­nyo­mó több­sé­gét erő­szak­kal kite­le­pí­tet­ték. Aztán a víz lett az úr, s addig emel­ke­dett, míg 1994-re szin­te az egész falu hul­lám­sír­ba került. Itt alsza­nak a tó mélyén Bözöd­új­fa­lu szé­kely házai, temp­lo­mai, köz­tük a közép­ko­ri kato­li­kus temp­lom, amely­nek tor­nya egé­szen 2014-ig kiállt a tó vizé­ből, memen­tó­ként, aztán fel­ad­ta a har­cot és vég­leg alá­me­rült. Alá­me­rült, s nincs már itt se össze­tar­tó falu­kö­zös­ség, se böl­cső, se teme­tő, se élet se halál, se öröm se bánat, csak a nagy, mély üres­ség…

Bözöd­új­fa­lu első világ­há­bo­rús emlék­mű­vét 1996-ban kiemel­ték a víz­ből és az egy­ko­ri falu emlék­he­lyé­re helyez­ték. Azóta min­den év augusz­tu­sá­ban eljön­nek a falu egy­ko­ri lakói, hogy közö­sen emlé­kez­ze­nek elárasz­tott szü­lő­föld­jük­re.

Hazajáró epizódban szerepelt: