Kőrispatak

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
2/10

A bözöd­új­fa­lu­si tóte­me­tő felett, a Küs­möd pata­ka völ­gyén fek­szik Kőris­pa­tak. A régi­ek helyé­re a 19. szá­zad­ban domb­ra épült refor­má­tus, és a köz­pont­ban álló uni­tá­ri­us temp­lom is a ki nem hunyó hitet hir­de­ti.

A 2004. decem­ber 5‑én fara­gott szé­kely­ka­pu pedig azt, hogy itt még akkor is befo­gad­ják a magyart, ha az elta­szít­ja magá­tól test­vé­rét.

A kőris­pa­ta­ki­ak min­dig is dol­gos szé­ke­lyek vol­tak. A föld­mű­ve­lés és állat­te­nyész­tés mel­lett évszá­za­dos múlt­ra tekint vissza a szal­ma­ka­lap készí­tés népi mes­ter­sé­ge. Szőcs Lajos és csa­lád­ja is őse­ik­től örö­köl­te a kala­pos­sá­got, és hogy ez a hagyo­má­nyos mes­ter­ség ne vesszen el az új világ­rend útvesz­tő­i­ben, 2001-ben meg­nyi­tot­ták a vilá­gon egye­dül­ál­ló Szal­ma­ka­lap-múze­u­mot.

Hazajáró epizódban szerepelt: