Hármasfalu

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
2/10

Az első, Atos­fal­va, ami Orbán Balázs sze­rint úgy ala­kult, hogy egy pes­tis alkal­má­val 6 csa­lád Szent­ist­ván­ról elme­ne­kül­vén, ide tele­pült, így lett belő­le Hatos­fal­va, később pedig a H kiha­gyá­sá­val Atos­fal­va.

Az anya­fa­lu Szé­kely­szent­ist­ván mai refor­má­tus temp­lo­ma 1880-ban épült, de a hagyo­mány sze­rint előd­je már Szent Ist­ván király ide­jé­ben állt. A falu ódon udvar­há­zai a régi szép, gaz­dag idők­ről mesél­nek. A helyi fafa­ra­gó mes­ter, Sán­dor János kop­ja­fái pedig az ara­di 13 vér­ta­nú­sá­gá­ról.

Csók­fal­ván az 1798-ban épült sudár uni­tá­ri­us temp­lom érde­mel figyel­met.

Hazajáró epizódban szerepelt: