Erdőszentgyörgy

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
2/10

A Kis –Kükül­lő fel­ső völ­gyé­nek köz­pont­ja Erdő­szent­györgy. Itt őrzi ősei hagya­té­kát a 6. Würt­tem­berg Huszár­ez­red. És hogy miért Würt­tem­berg ezred? Sán­dor würt­tem­ber­gi her­ceg volt ugyan­is a fér­je a szép­sé­ges Rhé­dey Kla­u­dia gróf­nő­nek. Nem más volt ő, mint Mária brit király­nő nagy­any­ja, II. Erzsé­bet ükany­ja, aki éppen itt, a Rhé­dey csa­lád kas­té­lyá­ban nőtt fel. A hagyo­mány sze­rint a kas­télyt a Kor­nis­sok egy apát­sá­gi kolos­tor rom­ja­i­ra épí­tet­ték a 16. szá­zad­ban. Tőlük került aztán 1620-ban a Rhé­dey csa­lád­hoz, akik 1809-ben ala­po­san kista­fí­roz­ták ura­dal­mu­kat.

A falu felet­ti domb­te­tőn már csak romok­ban áll a Rhé­dey-mau­zó­le­um. Onnan hoz­ták át a refor­má­tus temp­lom alat­ti sír­bolt­ba az 1841-ben meg­halt Rhé­dey Kla­u­dia gróf­nő föl­di marad­vá­nya­it.

Hazajáró epizódban szerepelt: