Kis-Kárpátok 3. — A Csejtei- és a Berezói-Kárpátok
Hazajáró műsorok

Kis-Kárpátok 3. — A Csejtei- és a Berezói-Kárpátok

346. rész
„A Kiskárpátok háta mögé is érdemes eltekintenünk, mert érdeklődését kielégítheti itt nemcsak turista, hanem tárgyat talál a történetíró, a természetkutató, a néprajzgyűjtő, a nemzetgazdász is. Maga a vidék egyike hazánk szebb tájainak, hol erdőkoszorúzta hegyek, gyönyörű rétekkel tarkított tágas völgyek és elég termékeny szántóföldek váltakoznak. Két évszázadon át ezek a helyek voltak a védőbástyák az édes hazánk épsége ellen folytatott harcokban. Nem tudta őket megtörni semmiféle támadás, ostrom vagy furfang.”
Follajtár József: Berencs vára (1928)

Bizony, nyu­ga­ti védő­bás­tyánk, az Észak­nyu­ga­ti-Kár­pá­tok kez­dő vonu­la­ta, a Mor­va lapá­lya és a kis magyar alföld között jó 70 km hosszan húzó­dó Kis-Kár­pá­tok annyi­ra gaz­dag tör­té­nel­mi emlé­kek­ben, hogy meg­is­me­ré­se nem kis falat a turis­ta szá­má­ra. Ezért tér­tünk immár har­mad­szor is vissza, hogy ezút­tal a hegy­ség észa­ki tömb­je­it, a főge­rin­cé­től a meden­ce felé eső Csej­tei- és Bere­zói-Kár­pá­tok szirt­je­it láto­gas­suk meg, melyek­ről legen­dás vára­ink néz­nek far­kas­sze­met a múló idő­vel. Köz­ben olyan úti­tár­sa­ink lesz­nek, mint Stí­bor vaj­da, Bátho­ry Erzsé­bet, Nádasdy Ferenc, Beny­ovsz­ky Móric vagy éppen Lud­wig van Bee­tho­ven.