Medvesaljai Hazajáró Túra — 2023

Medvesaljai Hazajáró Túra — 2023

2023. október 21. szombat 8:00 - 19:00

Helyszín

Medvesalja
Egyházasbást, Szlovákia

GPS: 48,17039, 19,94583

Idén októ­ber 21 ‑én tart­juk meg a Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let által szer­ve­zett 2023 — as Haza­já­ró Kupa túra­so­ro­zat Med­ves­al­jai túra sza­ka­szát.

Gyü­le­ke­ző: 08:00 Egy­há­zas­bás­ti BED & MORE Pogány­vár Foga­dó
Indu­lás: 08:30 autó­busszal Novoh­rad — Nóg­rád Geo­p­ark Ereszt­vé­nyi Láto­ga­tó­köz­pont­já­ba.

Innen indul aztán gya­log­tú­ránk az Ereszt­vé­nyi kőbá­nyák­hoz, mely rej­ti a Med­ves “ten­ger­sze­mét” a Közép bánya tavat. A bányá­kat bejár­va jutunk fel a Med­ves­re közép euró­pa leg­na­gyobb kiter­je­dé­sű bazalt vul­ká­ni fenn­sík­já­ra. Nyu­gat­ról kele­ti irány­ban kelünk át a fenn­sí­kon, aztán eresz­ke­dünk be Med­ves­al­ja felé az Ickós bér­cen. Útba ejt­jük Med­ves­al­ja ” Céd­ru­sát ” és a Csör­gős kúti szép­sé­ges kis szur­do­kot is. Beér­ve Med­ves­al­já­ra meg­néz­zük még a Taj­ti tavat és a Tamás­he­gyi kilá­tót. Aztán Vecsek­lő érin­té­sé­vel vissza­té­rünk Egy­há­zas­bást­ba.

Jelent­kez­ni:

email:
Tel: +421 915 08 48 58

Autó­bu­szos uta­zás ára : 3 euró és 6 euró között mozog­hat a részt­ve­vők szá­má­tól füg­gő­en.

A túrá­ra sze­re­tet­tel várunk min­den érdek­lő­dőt!

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

130. rész: Medves-vidék — A Nógrád-Gömöri bazaltvidék