A “Küldj egy képet!” fotópályázatunk nyertesei

A “Küldj egy képet!” fotópályázatunk nyertesei

Ked­ves Bará­ta­ink!

A “Küldj egy képet!” fotó­pá­lyá­za­tun­kon, a közön­ség­sza­va­za­tok alap­ján az aláb­bi pályá­zók nyer­tek dedi­kált Haza­já­ró fali­nap­tá­rat és pólót:
Bod­nár Gábor
Gom­bos Béla
Lincz Gábor
Luká­csi Csa­ba
Jóna Bálint
Trip­sánsz­ki­né Nagy Mária
Tóth Dáni­el
Mályi József
Oláh Péter
Kovács Zol­tán

Gra­tu­lá­lunk!
Kér­jük, a nyer­te­sek üze­net­ben jelent­kez­ze­nek a nye­re­mé­nyü­kért!

nyeremény

Küldj egy képet! — Hazajáró fotópályázat

Küldj egy képet! — Hazajáró fotópályázat

A Haza­já­ró Egy­let fotó­pá­lyá­za­tot hir­det “Küldj egy képet egy Haza­já­ró hely­szín­ről!” cím­mel. Jár­tál már vala­ha a Haza­já­ró műso­rá­ban bemu­ta­tott hegy­csú­cson, tele­pü­lé­sen vagy bár­me­lyik hely­szí­nen és meg is örö­kí­tet­ted? Nincs más dol­god, mint küldd el az ott készült fény­ké­pet a cím­re. A leg­szebb, leg­kü­lön­le­ge­sebb képe­ket kül­dők dedi­kált Haza­já­ró aján­dék­tárgy juta­lom­ban része­sül­nek és képe­ik­ből vir­tu­á­lis tár­la­tot nyi­tunk hon­la­pun­kon.

Egy pályá­zó több képet is küld­het, a fény­kép bár­mi­kor készül­he­tett és bár­ki sze­re­pel­het raj­ta.

  • Bekül­dé­si határ­idő: 2015. novem­ber 30.
  • Ered­mény­hir­de­tés: 2015. decem­ber 7.