Titeli-fennsík

Uticélok / Bánát / Torontál
Nehézségi szint:
2/10

Titel, Ano­ny­mus sze­rint Zalán bol­gár vezér­nek volt szék­he­lye, aki a bol­gá­rok­tól és a görö­gök­től kért segít­sé­get Árpád magyar­jai elle­né­ben, de hiá­ba.

Aztán jött Szent Lász­ló király és öccsé­vel, Lam­bert her­ceg­gel káp­ta­lant ala­pí­tott itt. Várá­nak a török csa­ták­ban is nagy sze­re­pe volt, de a fenn­sí­kon heves har­cok dúl­tak az 1848–49-es sza­bad­ság­harc ide­jén is. A tite­li fenn­sík vidé­ke a török hódolt­ság után a 18. szá­zad ele­jé­től 1873-ig a Bécs­ből irá­nyí­tott kato­nai határ­őr­vi­dék Tite­li saj­kás kerü­le­te volt.

A szép fek­vé­sű teme­tő­be is ellá­to­ga­tunk, ahol Lei­nin­gen-Wes­ter­burg Károly ara­di vér­ta­nú fia, Lei­nin­gen Ármin a Tisza-Duna sza­bá­lyo­zá­sá­ért fele­lős minisz­te­ri biz­tos sír­em­lé­ke ros­ka­do­zik.

Hazajáró epizódban szerepelt: