Nagyszeben

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
2/10

Nem akár­mi­lyen hely Nagy­sze­ben: évszá­za­do­kon át Erdély kul­tu­rá­lis fővá­ro­sa, Sze­ben vár­me­gye egy­ko­ri szék­he­lye, az erdé­lyi szá­szok sas­fész­ke volt. Mára a szá­szok több­sé­ge elme­ne­kült, csak a vas­tag falak védel­mez­te műem­lé­ke­ik marad­tak hát­ra.

Egy­kor a Magyar Király­ság hatá­ra volt a Vörös­to­rony-szo­ros­nál.

Ren­ge­teg lát­ni­va­ló­val vár­ja az ide­lá­to­ga­tót Nagy­sze­ben. A közép­ko­ri han­gu­la­tú, szűk utcács­kák után egy alag­út a tör­té­nel­mi köz­pont­ba, a fel­ső­vá­ro­si nagy­pi­ac­ra vezet. Itt, e nagy­sza­bá­sú épü­le­tek által keret­elt téren, ahol egy­kor gabo­na­vá­sá­rok, köz­gyű­lé­sek és nyil­vá­nos kivég­zé­sek is zaj­lot­tak, már bele­kós­to­lunk a nagy­vá­ro­si for­ga­tag­ba is. A főté­ren lát­ha­tó a neo­ba­rokk stí­lus­ban épült Bruc­kent­hal-palo­ta, a rene­szánsz hom­lok­za­tú Hal­ler-ház, vala­mint a kato­li­kus temp­lom.

Nagy­sze­ben egyik jel­ké­pe a Tanács­to­rony. A 13. szá­zad­ban a taná­cso­sok házá­ra ráhú­zott torony tete­jé­ről madár­táv­lat­ból is meg­cso­dál­hat­juk a várost.

A Kis­pi­ac­tér felé halad­va érjük el a Hazu­gok Híd­ját. A legen­da sze­rint azon sze­rel­mes­pá­rok alatt, akik hamis sze­rel­mi val­lo­mást tesz­nek a hídon, lesza­kad a híd.

A Huet téren nyú­lik az ég felé Sze­ben ékes­sé­ge, a gran­di­ó­zus, XIV. szá­za­di góti­kus evan­gé­li­kus püs­pö­ki szé­kes­egy­ház.

A város híres szü­löt­te Kós Károly, az egyik leg­na­gyobb erdé­lyi épí­tész és író, vala­mint Bor­sos Mik­lós fes­tő­mű­vész, aki­nek a csa­lád­ja 1916-ban a román betö­rés elől mene­kült el a cson­ka­or­szág­ba.

Hazajáró epizódban szerepelt: