Bystra (Sebes-pataki-csúcs)

Bystra (Sebes-pataki-csúcs)

Uticélok / Felvidék
Nehézségi szint:
9/10

A 2248 méter magas Bystra, — vagy aho­gyan magya­rul neve­zik, Sebes-pata­ki-hegy – a Lip­tói-hava­sok leg­ma­ga­sabb pont­ja. Ez az infor­má­ció már éppen elég ahhoz, hogy fon­tos úti cél­ja legyen a Nyu­ga­ti-Tát­rát járó bakan­csos turis­tá­nak. A hegy­csúcs — hason­ló­an a Lip­tói-hava­sok leg­ma­ga­sabb orma­i­hoz – nem a hegy­ség főge­rin­cén fek­szik, hanem attól dél­re, egy mel­lék­ge­rin­cen. Ráadá­sul hiá­ba a hegy­ség főcsú­csa, nem annak köz­pon­ti részén ter­pesz­ke­dik, hanem annak kele­ti pere­mén – de leg­alább így közel van a Magas-Tát­ra, amely­re kivá­ló kilá­tás nyí­lik a csúcs­ról. A csúcs alat­ti kat­lan­ban fek­vő kis tavak is meg­ér­nek pár fotót, aho­gyan a Bystra elő­csú­csa, a Blyst (2159 m) is.

A csú­csot több irány­ból is meg­kö­ze­lít­het­jük. A leg­rö­vi­debb úton a sár­ga jel­zé­sen jutunk fel a Bystrá­ra, amely a Pri­bi­li­na felet­ti Hrdo­vo busz­meg­ál­ló­tól indul neki a hegy­nek. Ez az út a Sebes-patak völ­gyét követ­ve keresz­te­zi a tát­rai Fel­ső-turis­ta­út piros jel­zé­sét, az első ten­ger­szem­nél fel­vág jobb­ra a gerinc­re, és ezen éri el a csú­csot (9 km, 1373 m szint, 5 óra).

Ennél talán kényel­me­sebb, ha a Racs­kó-völ­gyi par­ko­ló­ból a Szűk- a Racs­kó- és a Gábor-völ­gyön keresz­tül a kék, a sár­ga, majd újra a kék jel­zés­sel érünk fel a Sebes-nye­reg­be (Bystra sed­lo), ahon­nan már csak 900 m a csúcs (10 km, 1320 m szint, 4 óra 30 perc).

Pod­bansz­kó­ról a kék jel­zés a Köves-patak völ­gyé­ben megy fel a Köves-nye­reg­be (1791 m). Hiva­ta­lo­san itt ér véget a Lip­tói-hava­sok főge­rin­cén futó piros jel­zés, mert bár a gerinc foly­ta­tó­dik, a piros kelet felé már nincs tovább jelez­ve. A Köves-nye­reg­ből ezzel a piros­sal megyünk a Blyst alá, ahol bal­ra for­du­lunk a kék­kel, amely olda­laz­va éri el a Bystra gerin­cét (10,8 km, 1425 m szint, 5 óra). Per­sze ha a főge­rin­cet jár­juk, akkor a piros­ról is letér­he­tünk dél­re a főcsú­csért, illet­ve ha kör­tú­rát aka­runk ten­ni, a fen­ti útvo­na­la­kat kom­bi­nál­hat­juk.

Figye­lem: novem­ber 1‑től júni­us 15-ig a Lip­tói-hava­sok turis­ta­út­ja­in téli zár­lat lép élet­be: a hegy­ség völ­gye­i­ben a turis­ták csak a mene­dék­há­za­kig köz­le­ked­het­nek!

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a Bystra csú­csa.)

Hazajáró epizódban szerepelt: