Szendrő vára

Uticélok / Bánát / Torontál
Nehézségi szint:
1/10

A hatal­mas kiter­je­dé­sű, még rom­ja­i­ban is impo­záns várat Bran­ko­vics György szerb des­po­ta épí­tet­te a 13. szá­zad­ban. 1448-ban Hunya­di János az albán Szkan­der bég­gel szö­vet­kez­ve támadt a Bal­ká­non a török­re, ám miu­tán Bran­ko­vics György elárul­ta Hunya­di ter­vét, a török­ve­rő ezút­tal vere­sé­get szen­ve­dett a II. Rigó­me­zei csa­tá­ban. És bizony, az Úr 1492. esz­ten­de­jé­ben éppen e vár ost­ro­má­nál halt hősi halált nagy had­ve­zé­rünk, Kini­zsi Pál is. Később Szend­rő évszá­za­do­kon át a habs­burg-osz­mán határ­vo­na­lat képez­te, gyak­ran cse­rél­ve gaz­dát, míg végül 1867-ben szul­tá­ni ren­de­let­tel került újra szerb kéz­re. A vár a modern kor hábo­rú­i­ban is sze­re­pet kapott. Az I. világ­há­bo­rú­ban az Oszt­rák-Magyar Monar­chia csa­pa­tai szál­lá­sol­ták itt el magu­kat, és talán a leg­na­gyobb csa­pás a II. világ­há­bo­rú­ban, 1941-ben érte, ami­kor a vár­ban tárolt lőszer fel­rob­bant, nem keve­sebb, mint 2500 ember halá­lát okoz­va. Így múlt el a vár dicső­sé­ge.

Hazajáró epizódban szerepelt: