Székelyzsombor

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
2/10

Zsom­bor bizony az utol­só vég­vá­ra a Homo­ród men­ti tömb­ma­gyar­ság­nak. Miu­tán a szé­kely ala­pí­tá­sú falu­ba tele­pült szá­szo­kat fel­őröl­ték a jár­vá­nyok és a tatár-török betö­ré­sek, helyük­re újra szé­ke­lyek köl­töz­tek.

Ez a táj ihlet­te, innen indult világ­iro­dal­mi pályá­ra az erdé­lyi hava­sok lel­kü­le­tét oly hite­le­sen és szem­lé­le­te­sen ábrá­zo­ló író, Nyírő József.

Zsom­bo­ron a szá­szok hagya­té­ka a jel­leg­ze­tes épít­ke­zés mel­lett az evan­gé­li­kus val­lás is. Közép­ko­ri ere­de­tű temp­lo­mu­kat 1784-ben egy tűz­vész után épí­tet­ték újjá.

A falu fölöt­ti dom­bot régi vár díszí­ti.

Hazajáró epizódban szerepelt: