Székelykeve

Uticélok / Bánát / Torontál
Nehézségi szint:
1/10

Hazánk leg­dé­leb­bi és leg­kü­lön­le­ge­sebb magyar szi­ge­te Szé­kely­ke­ve. A falut a buko­vi­nai szé­ke­lyek ala­pí­tot­ták 1886-ban. A falu 1886-ban épült táj­há­zá­ban meg­te­kint­he­tő a nép­raj­zi örök­ség. 1892-re készült el Szent Ist­ván temp­lo­muk, mely­nek oltár­ké­pe a Kár­pát-meden­ce leg­dé­leb­bi Szent Ist­ván ábrá­zo­lá­sa.

Hazajáró epizódban szerepelt: