Papd

Uticélok / Délvidék / Bánság
Nehézségi szint:
2/10

Közép­ko­ri ere­de­tű tele­pü­lés Papd, ami azon kivé­te­les fal­vak közé tar­to­zik, ame­lyek nem pusz­tul­tak el a török hódolt­ság alatt. A föld­bir­to­kos Csá­vos­sy csa­lád sar­ja, báró Csá­vos­sy Gyu­la a fel­tá­ma­dás hité­vel emel­tet­te 1860-ban, még­is az elmú­lás jel­ké­pe lett az esz­ter­go­mi bazi­li­ká­ra emlé­kez­te­tő kato­li­kus temp­lom, ami a Csá­vos­syak vég­ső nyug­he­lye is egy­ben. Ez a kifosz­tott, meg­gya­lá­zott, omla­do­zó mau­zó­le­um inkább tűnik hábo­rús emlék­nek, még­is a bol­dog­ta­lan béke­idők áldo­za­ta lett. Gyü­le­ke­zet híján már csak Isten kegyel­mé­ben bíz­hat, ahogy meg­ko­pott fel­ira­ta is hir­de­ti: „Isten sege­del­me marad­jon min­den­kor velünk.”

Hazajáró epizódban szerepelt: