Kováts Pincészet — Csúza

Kováts Pincészet — Csúza

Uticélok / Délvidék / Drávaköz

Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Borkóstoló 6 minta - 60 kuna: 16,7%

Minden HHTE tag és családja.

Borkóstoló 4 minta - 40 kuna: 25%

Minden HHTE tag és családja.

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Kováts Attila

31308 Csúza
Petőfi Sándor utca 13.
(Horvátország)

GPS: 45.78182, 18.77547

Telefonszám:

00 385 98 985 10 39


E-mail:Csa­lá­di pin­cé­sze­tünk a hor­vát­or­szá­gi Csú­za köz­ség­ben talál­ha­tó, ahol gene­rá­ci­ók óta fog­lal­ko­zunk sző­lő­mű­ve­lés­sel és bor­ké­szí­tés­sel.  Jelen­leg 15 hek­tár sző­lő­te­rü­let­tel gaz­dál­ko­dunk.

Az ültet­vé­nye­ink egy lösz domb­ság (Báni-hegy) déli olda­lán 160–200 méter ten­ger­szint felet­ti magas­ság­ban helyez­ked­nek el, nagy részük fehér­bor­sző­lőt adó faj­ták, azok közül is a leg­na­gyobb arány­ban olasz­riz­lin­get ter­mesz­tünk, ami közel a terü­le­tünk felét teszi ki, ezt köve­tik az aláb­bi faj­ták: sau­vi­gnon blanc, char­don­nay, szür­ke­ba­rát, tra­mi­ni.
Vörös­bort adó faj­tá­ink terü­le­te közel 1,5 hek­tár nagy­sá­gú, mely mer­lot, pinot noir, kék­fran­kos és caber­net sau­vi­gnon faj­ták­ból áll, ami­ből vörös­bor mel­lett rozét is készí­tünk.

A műve­lés­mó­dok között meg­ta­lál­ha­tók a közép­ma­gas- és magas­mű­ve­lés módok egy­aránt.

A szü­ret tel­jes mér­ték­ben kéz­zel tör­té­nik a reg­ge­li és dél­előt­ti órák­ban, a pin­cé­ben a fel­dol­go­zást köve­tő­en a fehér bor­sző­lő­faj­ták­nál az üle­pí­tett mus­to­kat zár­tan, hűtés­sel ellá­tott tar­tá­lyok­ban erjesszük, a vörös­bor­sző­lő cef­ré­jét hagyo­má­nyos módon, csö­mö­szö­lés­sel kádak­ban erjesszük.

A kész boro­kat érté­ke­sí­té­sig, palac­ko­zá­sig tar­tá­lyok­ban, illet­ve fahor­dók­ban tárol­juk.

Sok sze­re­tet­tel várunk min­den ked­ves ven­dé­get az 50 fős boro­zónk­ba, ahol lehe­tő­ség nyí­lik meg­kós­tol­ni és meg­vá­sá­rol­ni a pin­cé­szet bora­it.