Oltszakadát

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
2/10

Az Olt folyó mel­lé a Magyar Király­ság dél-erdé­lyi hatá­ra­i­nak védel­mé­re tele­pí­tett fal­vak egyik kép­vi­se­lő­je Olt­sza­ka­dát. A tele­pü­lés marok­nyi magyar­sá­ga kivé­te­les öntu­dat­tal és élet­erő­vel ren­del­ke­zik, ame­lyet szak­rá­lis köz­pont­juk­nak, a 13. szá­za­di ere­de­tű, később evan­gé­li­kus­sá lett temp­lom­nak is köszön­het­nek. Volt átvé­szel­ni való gyöt­re­lem itt bőven. Pél­dá­ul 1916-ban, ami­kor az Erdély­be betö­rő román had­se­reg a falu fér­fi­a­i­nak leg­ja­vát a Havas­al­föld­re hur­col­ta.

Hazajáró epizódban szerepelt: