Gyimesi-szoros (Gyimesbükk, Kontumác, Rákóczi vár)

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
3/10

Ahol a Kár­en­ta-pata­ka bele­tor­kol­lik a Tat­ros­ba, ott húzó­dik az ezer­éves határ. Felet­te egy dom­bon a völgy első római kato­li­kus temp­lo­ma, a kon­tu­má­ci Nagy­bol­dog­asszony kápol­na áll. Mel­let­te köz­vet­le­nül világ­há­bo­rús kato­nai emlék­hely fogad. A szo­ros­ban a MÁV leg­ke­le­tibb őrhá­za talál­ha­tó, ahol Bili­bók Ágos­ton vas­út­tör­té­ne­ti gyűj­te­mé­nye tekint­he­tő meg. Az őrház fölött, a Kőorr-hegy­csúcs Anta­lok sor­ka nevű nyúl­vá­nyán áll a romos Rákó­czi vár, mely­nek sze­re­pe min­dig is a határ ellen­őr­zé­se volt.

 

Hazajáró epizódban szerepelt: