Hadimúzeum — Oroszka

Hadimúzeum — Oroszka

Uticélok / Felvidék / Bars
Nehézségi szint:
1/10

Látnivaló
Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Felnőtt belépőjegy árából: 30%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Zsákovics László

93562 Oroszka
Kolónia 250/17
(Szlovákia)

GPS: 47.96956, 18.64685

Telefonszám:

+421 949 200 156

Weboldal:

https://militarymuseum.eu

E-mail:A magyar több­sé­gű falu kör­nyé­kén a máso­dik világ­há­bo­rú “vég­órá­i­ban” meg­tor­pant a front, majd iszo­nyú pusz­tí­tást maga mögött hagy­va vonult tovább. Hogy ne merül­je­nek fele­dés­be a hero­i­kus har­cok hősei és áldo­za­tai, erre tet­te fel az éle­tét az orosz­kai Zsá­ko­vics Lász­ló, aki lenyű­gö­ző had­tör­té­ne­ti múze­u­mot ren­de­zett be itt a két világ­há­bo­rú emlé­ke­i­ből.

A kiál­lí­tott tár­gyak anya­ga rész­ben az első, de java­részt a máso­dik világ­há­bo­rú­ban hasz­ná­la­tos fegy­ve­re­ket, har­ci jár­mű­ve­ket, kitün­te­té­se­ket, és az egyéb hasz­ná­la­ti tár­gya­kat mutat­ja be.
Az Alsó-Garam-men­te terü­le­tén 1944 kará­cso­nyá­tól 1945 hús­vét­já­ig állt a front. Zsá­ko­vics Lász­ló a hábo­rú ide­jé­ből szár­ma­zó relik­vi­á­kat gyer­mek­ko­rá­tól gyűj­ti, immár 30 esz­ten­de­je. Itt min­den tárgy­nak tör­té­ne­te van. Jelen­leg a kiál­lí­tott anyag közel 1000 négy­zet­mé­te­ren terül el. A kézi­fegy­ve­rek szá­ma jelen­leg kb. 400 dara­bot tesz ki. Ám nem csak relik­vi­ák, egyen­ru­hák és kézi­fegy­ve­rek sora­koz­nak itt szá­zá­val. Repü­lő­gép ron­csok, nehéz­fegy­ve­rek, műkö­dő­ké­pes harc­jár­mű­vek és külön­bö­ző tüzér­sé­gi esz­kö­zök gon­dos­kod­nak arról, hogy rádöb­ben­jünk: való­já­ban a Kár­pát-meden­ce (ha nem egész Kelet-Euró­pa) leg­na­gyobb magán­gyűj­te­mé­nyét tekint­het­jük meg Orosz­kán! Aki­nek ez nem len­ne elég, azt min­den év augusz­tu­sá­ban felejt­he­tet­len hadi­be­mu­ta­tó­val vár­ják a múze­um terü­le­tén beren­de­zett had­szín­té­ren. A kora­be­li Garam-men­ti had­mű­ve­let alap­ján elne­ve­zett, “Süd­wind” hadi­be­mu­ta­tó már sok­éves hagyo­mánnyá vált ugyan, de évről-évre meg­úju­ló kore­og­rá­fi­á­val ele­ve­ní­ti fel a máso­dik világ­há­bo­rú­ban itt zaj­lott véres har­co­kat.

Az Orosz­kai Hadi­mú­ze­um Haza­já­ró Pont is egy­ben, így jó szív­vel ajánl­juk min­den tag­tár­sunk­nak első­sor­ban cso­por­tos prog­ram­ként. A múze­um az év min­den nap­ján láto­gat­ha­tó, ám előt­te min­den­kép­pen szük­sé­ges a tárlatvezetésről‑, illet­ve igény ese­tén a szál­lás­ról, ellá­tás­ról egyez­tet­ni a fen­ti tele­fon­szá­mon!