Görbehalmi Bányászmúzeum — Görbehalom

Görbehalmi Bányászmúzeum — Görbehalom

Uticélok / Őrvidék

Látnivaló
Hazajáró Pont

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Üdvözlő pálinka: ajándék

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Szigethi Sándor

9408 Görbehalom
Hidegvízvölgy út 3.
(Magyarország)

GPS: 47.66998, 16.49913

Telefonszám:

00 36 99 354 188A fes­tői Gör­be­ha­lom tele­pü­lé­sen, a Hideg­víz-völgy­ben talál­ha­tó Szi­get­hi Sán­dor két­ke­zi mun­ká­já­nak az ered­mé­nye, az egye­dül­ál­ló Gör­be­hal­mi Bányász­mú­ze­um.

A Nyu­gat — Dunán­túl egye­dül­ál­ló lát­vá­nyos­sá­ga az év min­den nap­ján vár­ja láto­ga­tó­it.
A múze­um­ban talál­ha­tó kora­be­li fel­jegy­zé­sek és bányá­sza­ti esz­kö­zök segít­sé­gé­vel bete­kin­tést nyer­he­tünk a gör­be­hal­mi szén­bá­nyá­szok min­den­na­pi éle­té­be, mun­ká­já­ba.

A házi­gaz­da — Szi­get­hi Sán­dor — által tar­tott ide­gen­ve­ze­tés után meg­kós­tol­hat­juk a helyi gaszt­ro­nó­mi­ai külön­le­ges­sé­ge­ket, ame­lye­ket kivá­ló sop­ro­ni nedűk­kel és fris­sí­tők­kel öblít­he­tünk le.

A láto­ga­tók a belé­pő­dí­jat becsü­let­kasszás ala­pon fize­tik.

A Gör­be­hal­mi Bányász­mú­ze­um elér­he­tő a Face­boo­kon: https://hu-hu.facebook.com/gorbehalmibanyaszmuzeum/