Patkó Kocsma — Kapuvár

Patkó Kocsma — Kapuvár

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
1/10

Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

1 ital és a találkozás élménye: ajándék

Hazajáró Egylet tag + 1 fő a ház vendége egy italra.

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Horváthné Szarka Márta

9330 Kapuvár
Fő tér 4.
(Magyarország)

GPS: 47,59184, 17,02616

Telefonszám:

+36-30-882-99282017 őszén nyílt meg Kapu­vár bel­vá­ro­sá­ban a Pat­kó Kocs­ma, melyet Hor­váth Ervin csa­lá­di vál­lal­ko­zás­ban üze­mel­tet.A jelen­leg kocs­ma­ként, későb­bi­ek­ben “kul­túr kri­mó­ként” műkö­dő ven­dég­lá­tó­he­lyen a házi­gaz­da egy aján­dék ital­lal, és tar­tal­mas beszél­ge­tés­sel igyek­szik fel­dob­ni az oda­lá­to­ga­tó Haza­já­ró Tago­kat. Ervin rend­sze­re­sen biz­to­sít helyet a kör­nyék ama­tőr rock­ze­ne­ka­ra­i­nak, de volt már magyar nóta-est is. Terv­ben van stand up est, vala­mint hor­to­bá­gyi mes­ter­em­be­rek meg­ven­dé­ge­lé­se, saját szak­má­juk bemu­ta­tá­sa mel­lett.

A ven­dég­lá­tó hely fedett terasszal ren­del­ke­zik, azon­ban a leg­han­gu­la­to­sabb része a kocs­má­nak a folyó­par­ti terasz, ugyan­is az épü­let alap­já­tól egy méter­re folyik Kapu­vár folyó­ja, a Kis-Rába. 15 méte­res fák árnyé­ká­ban, a folyó men­tén húzó­dik a 20 méter hosszú desz­ka­ke­rí­té­ses terasz, mely­nek falán dám- és gím­szar­vas agan­csok dísze­leg­nek.

A kocs­ma meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge: a 85-ős főút­ról dél felé for­dul­va a leg­na­gyobb lám­pás keresz­te­ző­dés­ben, nagy­já­ból 150 méter­re talál­ha­tó a Kis-Rába part­ján. Vonat­tal érke­zők­nek egy 35 per­ces séta észak felé, és rög­tön a Nádasdy-híd után nyu­ga­ti irány­ban 30 méter­re.