Túra a Simonka-csúcstól Sóvárig (Rablóvárig)

A Simon­ka-csúcs­ról a piros jel­zé­sen hala­dunk tovább a gerin­cen, míg­nem elér­jük a hegy­ség egyik iko­ni­kus pont­ját, a Feke­te-hegyet. Innen a Rab­ló-szik­lák­hoz vezet utunk, melyek egy­kor búvó­hely­ként, de kilá­tó­ként is szol­gál­hat­tak, ám az elmúlt évti­ze­dek­ben kör­nye­ze­tü­ket benőt­te a sűrűn bur­ján­zó növény­zet.

A hegy­ség egyik észak­nyu­ga­ti szik­la­me­re­dé­lyén, a Tar­kő nevű hegyen ros­ka­doz­nak az egy­kor büsz­ke Sóvár erős­sé­gé­nek marad­vá­nyai. Innen aztán szem­mel tart­ha­tó a Tar­ca-völ­gye, szí­vé­ben Eper­jes­sel. S ott sora­koz­nak a hát­tér­ben a Tar­ca-men­ti várak­nak helyet adó vul­ká­ni kúpok is.

A kör­nyék­be­li sóvi­dé­ket 1285-ben IV. Lász­ló kirá­lyunk hívé­nek, Micz­bán Simon fiá­nak, György­nek ado­má­nyoz­ta, aki a Soós csa­lád őse és egy­ben a Sóvár épí­tő­je. A csa­lá­di bir­tok köz­pont­ja aztán több ost­ro­mot is meg­élt, sokan sze­met vetet­tek rá, főleg a kör­nye­ző sóle­lő­he­lyek miatt, de vala­mi­lyen úton-módon min­dig vissza­sze­rez­te a Soós csa­lád. Végül 1671-ben, a Habs­bur­gok­hoz hűt­len csa­lád bir­to­ka­it elko­boz­ta a király, majd a Rákó­czi sza­bad­ság­harc után a csá­szá­ri­ak fel­rob­ban­tot­ták az erős­sé­get.

Túra a Nagy-Szuhárdra

A Dor­na völ­gye ide­á­lis alap­tá­bor a kör­nye­ző hava­sok­hoz. Első utunk a Tojás-hegy­re vezet. Erről a hegy­ség­ről se magyar nyel­vű tér­kép, se leírás nincs. Kes­keny erdő­ír­tá­son emel­ke­dünk a csúcs felé.

A Kosz­na men­ti erdő­ben már a Szu­hárd fő tömb­jé­re igyek­szünk, a hágó felé. A Bor­gói-hava­sok és a Szu­hárd közöt­ti Rotun­da-hágó hor­doz­za magán az ezer­éves határt, amely egy­ben a Kár­pá­tok víz­vá­lasz­tó­ja is.

A Szu­hárd-hágó­ról jól lát­sza­nak a Rad­nai- és a Bor­gói-hava­sok, de a távol­ból felénk inte­nek a Kele­men-hava­sok. Innen tovább­ha­lad­va érjük el a csú­csot, ahon­nan pazar kilá­tás nyí­lik. Elő­tű­nik a Csal­hó, a Hagy­más-hegy­ség és a Besz­ter­cei-hava­sok is, míg kelet­re a Gya­ma­ló, a Ráró és az Obcsi­nák hajol­nak Etel­köz fölé. Sőt, oda­fent a Mára­ma­ro­si-hava­sok kere­te­zik a tájat.

A Szu­hárd, akár­mi­lyen elár­vult­nak is tűnik neve­sebb tár­sai között, azért arra büsz­ke lehet, hogy ölé­ben ring a Sza­mos egyik ágá­nak a böl­cső­je. Innen érde­mes tovább­men­ni az Ember­fő-csúcs­ra, ahol léleg­zet­el­ál­lí­tó kör­pa­no­rá­ma vár min­ket.