Őszi Hazajáró Túra a Visegrádi-hegységben — Strahl Zoltán emléktúra

Őszi Hazajáró Túra a Visegrádi-hegységben — Strahl Zoltán emléktúra

Októ­ber 29-én, vasár­nap az elő­ző napi Bör­zsöny Ván­dor­tú­ra után egy, talán még szen­zá­ci­ó­sabb idő­já­rá­si körül­mé­nyek között került meg­ren­de­zés­re az Őszi Haza­já­ró Túra a Viseg­rá­di-hegy­ség­ben.

A Strahl Zol­tán emlé­ké­re ren­de­zett túra táv­ja 15,2 km volt a GPS sze­rint, ami­hez 811 m szint­emel­ke­dés tár­sult. Immár ötö­dik alka­lom­mal vet­tem részt raj­ta és álta­lá­ban min­dig nagyon lát­vá­nyos a leeresz­ke­dett pára, a fel­hők fölöt­ti túrá­zás. A dobo­gó­kői rajt­ban reg­gel korán meg­ér­kez­tünk, még csak pár ember lézen­gett a turis­ta­ház kör­nyé­kén. Fél 8‑as indu­lás­sal neki­vág­tunk az útnak.

Első­ként leeresz­ked­tünk a Király-kút­hoz, ahol az első ellen­őr­ző­pon­ton a pálin­kás fris­sí­tés után az Akasz­tó-hegy követ­ke­zett. Innen Pré­di­ká­ló­szék­re sétál­tunk át, a szo­ká­sos máso­dik ellen­őr­ző­pont­ra, ahol — mint min­den évben — léleg­zet­el­ál­lí­tó lát­vány tárult a sze­münk elé s mind­ez a lát­vány­vi­lág lefe­lé a Vad­ál­ló-kövek­nél is végig­kí­sért min­ket. Leér­ve a Szent­fa-kápol­ná­nál az ácsi Ter­mé­szet­já­ró Bakan­csos Klub által fenn­tar­tott har­ma­dik ellen­őr­ző­pont és egy­ben fris­sí­tő­pont műkö­dött zsí­ros kenyér­rel, szörp­pel és ismé­tel­ten finom pálin­ká­val.

Ezúton is köszön­jük szé­pen nekik a nagy­sze­rű ven­dég­lá­tást! A Rám-sza­ka­dék­ban abszo­lút nem volt tömeg, talán 3–4 ember­rel talál­koz­tunk bent. Így nagyon élvez­he­tő volt. Utá­na még egy hosszas emel­ke­dés követ­ke­zett a hegy­ge­rinc­re, majd vissza a cél­ba a Dobo­gó­kő­re. Ez nem egy hosszú túra, de annál lát­vá­nyo­sabb és szint­emel­ke­dés azért van ben­ne szé­pen. A turis­ta­ház­ban még fris­sí­tet­tünk egyet, majd elin­dul­tunk haza­fe­lé. Nagy­sze­rű túra volt, köszön­jük a szer­ve­zést!

A beszá­mo­ló­ért külön köszö­net Kor­mos Ist­ván­nak.