Orbán Balázs nyomdokain a Vargyas-szorosban

Orbán Balázs nyomdokain a Vargyas-szorosban

A Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let fel­ké­ré­sé­re és köz­re­mű­kö­dé­sé­vel első alka­lom­mal szer­ve­zett Haza­já­ró túrát Erdő­vi­dé­ken a baró­ti Elve­szett Világ Ter­mé­szet­vé­del­mi, Turis­ta és Bar­lan­gász Egye­sü­let. A május 22-iki­rán­du­lás huszon­öt részt­ve­vő­je a vad­re­gé­nyes Var­gyas-szo­ros Ter­mé­szet­vé­del­mi Terü­let ter­mé­sze­ti érté­ke­i­vel, külön­le­ges szép­sé­gű lát­ni­va­ló­i­val ismer­ked­he­tett meg. A túra részt­ve­vői Magyar­or­szág és Erdély külön­bö­ző táj­egy­sé­ge­it kép­vi­sel­ték Békés­csa­bá­tól Nagy­sze­be­nen és Maros­vá­sár­he­lyen át Sep­si­szent­györ­gyig. Az első erdő­vi­dé­ki Haza­já­ró túra veze­tői az Elve­szett Világ Egye­sü­let két tag­ja, a baró­ti Deme­ter Zol­tán és a var­gya­si Sütő Ist­ván vol­tak, mind­ket­ten tag­jai a nép­sze­rű Haza­já­ró műsor szer­kesz­tői, rajon­gói és támo­ga­tói által lét­re­ho­zott és működ­te­tett Haza­já­ró Egy­let, Kár­pát-meden­cét lefe­dő ispán csa­pa­tá­nak.

A részt­ve­vők első­ként az Ejtő­kő legen­dás tör­té­ne­té­vel ismer­ked­tek meg. A túra a ter­mé­szet­vé­del­mi terü­let láto­ga­tó­köz­pont­já­tól indult el az egy­re nép­sze­rűbb és láto­ga­tot­tabb szur­dok­völgy szép­sé­ge­i­nek fel­fe­de­zé­sé­re. A Víz­ke­let bar­lang előtt a Var­gyas-szo­ros kiala­ku­lás­ról, elhe­lyez­ke­dé­sé­ről hall­hat­tak infor­má­ci­ó­kat, az első pal­ló szom­széd­sá­gá­ban lévő turisz­ti­kai táb­lá­nál pedig a szo­ros növény és állat­vi­lá­gá­ról, kuta­tás­tör­té­ne­té­ről és a jelen­le­gi álla­po­tok­ról érte­sül­het­tek.

A Kőcsűr tanú­bar­lang fel­ke­re­sé­sét köve­tő­en a túrá­zók, a Szé­che­nyi-szirt és a Nagy­kő gör­ge­teg szom­széd­sá­gá­ban elha­lad­va, a Lócsűr bar­lan­got láto­gat­ták meg, ahol a bar­lan­gok kiala­ku­lá­sá­ról és a csepp­kő­kép­ződ­mé­nyek kép­ző­dé­sé­ről hall­gat­tak meg egy rövid elő­adást, majd a szo­ros leg­is­mer­tebb és leg­hosszabb (1527 m) bar­lang­ját, az Orbán Balázs (Almá­si) bar­lan­got keres­ték fel. Itt öröm­mel fedez­ték fel, hogy a bar­lang bel­ső jára­ta­it a fel­ügye­lők a napok­ban lezár­ták. A bar­lang ter­mé­sze­te­sen tovább­ra is láto­gat­ha­tó, de csak helyi kísé­rő, ide­gen­ve­ze­tő tár­sa­sá­gá­ban, így a ron­gá­lás, sze­me­te­lés is meg­fé­kez­he­tő és a bar­lang­ban élő dene­vé­re­ket sem zavar­ja sen­ki. A gond­no­kok­tól elkért kulcs­nak hála a csa­pat bevál­la­ló­sabb része a Feke­te Ist­ván tere­mig láto­gat­ta meg a bar­lan­got és sok-sok érde­kes új infor­má­ci­ó­val a tar­so­lyá­ban, eny­hén össze­sá­ro­zott ruhá­val hagy­hat­ta el a bar­lan­gok egye­di han­gu­la­tú, föld alat­ti vilá­gát.

 

Mivel a túrát meg­elő­ző napon jelen­tős mennyi­sé­gű csa­pa­dék hul­lott a szo­ros­ban, a mész­kő­szik­lák ned­ve­sek és csú­szó­sak vol­tak, így a kőme­zői kilá­tó­hoz már nem kapasz­kod­tak ki a részt­ve­vők. Vigasz­díj­ként fel­ke­res­ték a Csa­la­tor­nya tövé­ben talál­ha­tó, külön­le­ges szép­sé­gű Tatár­lik alag­út­bar­lan­got, ahon­nan pár­ját rit­kí­tó lát­vány­ként cso­dál­ha­tó meg a Nagy-bar­lan­got magá­ba fog­la­ló Csu­dá­ló­kő szik­lá­ja.

A jelen­lé­vők több­sé­ge, a Haza­já­ró Pont­ként is műkö­dő Var­gyas-szo­ros Ter­mé­szet­vé­del­mi Terü­let meg­lá­to­ga­tá­sá­nak élmé­nyét, egy másik, ugyan­csak Haza­já­ró-Pont­ként jegy­zett var­gya­si hely­szín, a fafa­ra­gó és bútor­fes­tő Sütő csa­lád házi múze­u­má­nak meg­lá­to­ga­tá­sá­val fokoz­ta. Az ese­ményt meg­ál­mo­dó és lét­re­ho­zó két egye­sü­let továb­bi erdő­vi­dé­ki turisz­ti­kai lát­vá­nyos­sá­go­kat fel­ke­re­ső kirán­du­lá­sok szer­ve­zé­sét is ter­ve­zi, ami­ről ter­mé­sze­te­sen Egye­sü­le­tünk is hírt ad a jövő­ben.

A Sütő csa­lád­nál

Köszön­jük a beszá­mo­lót Deme­ter Zol­tán bará­tunk­nak.