Huszadik Börzsöny Vulkántúra

Huszadik Börzsöny Vulkántúra

Bizony rég volt 2002, mikor egy zord decem­be­ri reg­ge­len, Ákos bácsi büfé­je előtt fagyos­kod­va indí­tot­tuk el az első Bör­zsöny Vul­kán­tú­ra 165 indu­ló­ját. A tel­je­sít­mény­tú­rá­zás akko­ri­ban még sihe­der korát élte, a terep­fu­tás is gye­rek­ci­pő­ben járt és még mi is a szár­nya­in­kat pró­bál­gat­tuk. Azóta már sok víz lefu­tott a Nagy-Vas­fa­zék‑, a Csar­na- és a Magyar-völgy patak­ja­in, a Vul­kán­tú­ra pedig oly­annyi­ra fel­cse­pe­re­dett, hogy idén már a 20. szü­le­tés­nap­ját ünne­pel­te.

Ákos bácsi büfé­je már sehol, a rajt­nak immár soka­dik éve a Király­rét Hotel ad ott­hont, ahol most a túra előt­ti estén azon gon­dol­kod­tunk, hogy vajon bosszan­kod­junk a csa­pa­dé­kos hét­vé­ge miatt, vagy örvend­jünk annak, hogy a más­na­pi túra dél­előtt­jé­re éppen nem jósol­tak esőt?! Pedig több év után vég­re nem tol­tak szom­ba­ti mun­ka­na­pot a Vul­kán­tú­rá­ra!

Az eső végül az éjsza­ka elállt, és az elő­ze­te­sen neve­ző 660 túrá­zó­ból szom­bat reg­gel 459-en rajt­hoz is áll­tak. És mint­ha a Jóis­ten is tud­ta vol­na, hogy kerek szü­le­tés­na­pot ünnep­lünk: a Csó­vá­nyos­ra már nap­sü­tés­ben ért a mezőny. Igaz, hogy a Magos­fa után ismét a hideg­pár­na alatt talál­ta magát a mezőny, de leg­alább az idei túrá­nak is volt szeb­bik arca.

Köd ese­té­re igye­kez­tünk mi is fotó­té­mát szol­gál­tat­ni: a túra útvo­na­lán az elmúlt két hónap­ban 14 hely­szí­nen újí­tot­tuk fel az irány­jel­ző osz­lo­po­kat, vagy állí­tot­tunk újat spe­ci­á­lis, vul­kán­tú­rás hely­meg­je­lö­lő táb­lák­kal.

Per­sze elté­ve­dés így is volt, no meg kiszál­lók is, de 405-en idén is sike­re­sen tel­je­sí­tet­ték a távot. A leg­gyor­sabb idén is Józsa Gábor volt 4 óra 12 perc­cel, míg a höl­gyek közül Tiricz Irén ért kör­be leg­ha­ma­rabb (5:06).

Bizony rég volt 2002, mikor egy zord decem­be­ri reg­ge­len, Ákos bácsi büfé­je előtt fagyos­kod­va indí­tot­tuk el az első Bör­zsöny Vul­kán­tú­ra 165 indu­ló­ját. Ebben a 20 évben immár 7060 neve­zőt indí­tot­tunk útnak és 6105-ször gra­tu­lál­hat­tunk a sike­res tel­je­sí­tés után a király­ré­ti cél­ban; ez 86 szá­za­lé­kos tel­je­sí­té­si arány. 2022 két szem­pont­ból is rekor­dot hozott: idén volt a leg­több „első bálo­zó” (201-en) és a leg­több új tel­je­sí­tő (171-en). De per­sze ezek­nél a szá­mok­nál sok­kal fon­to­sab­bak azok az élmé­nyek, küz­del­mek, erő­fe­szí­té­sek, katar­zi­sok, ame­lyek 1–1 vul­kán­tú­ra tel­je­sí­té­sé­vel jár­nak, és talán ugyan­olyan fon­to­sak azok a barát­sá­gok, ame­lyek a vul­kán­tú­ra kap­csán köt­tet­nek. 2761 – 2022-ig ennyi­en tel­je­sí­tet­ték leg­alább egy­szer a Vul­kán­tú­rát. Per­sze van­nak sok­szo­ros tel­je­sí­tők is: Bell Sán­dor­nak és Pető Sán­dor­nak eddig min­den évben gra­tu­lál­hat­tunk a sike­res tel­je­sí­tés­hez. Bell Sán­dor bará­tunk­kal idén saj­nos már nem talál­koz­hat­tunk a király­ré­ti cél­ban, ez év őszé­től már az égi túra­ös­vé­nye­ket tapos­sa. Hogy idén se sza­kad­jon meg Bell Sanyi száz szá­za­lé­kos tel­je­sí­té­si soro­za­ta, Takács Krisz­ti­án Csi­pi bará­tunk dup­lán neve­zett, magá­val vit­te Sanyi iti­ne­rét is, és azt lepe­csé­tel­tet­te az összes pon­ton. Mind­ezt a Kör­ről bees­ve, ahol 29 óra letolt 152 kilo­mé­tert (7100 méter pozi­tív szint­emel­ke­dés­sel) az esős, ködös bör­zsö­nyi ren­ge­teg­ben.

Az idei Vul­kán­tú­ra másik meg­ha­tá­ro­zó pil­la­na­tát is Király­ré­ten élhet­tük meg: régi, jó bará­tunk, Szűcs Sán­dor, a túra cél­já­ban kér­te meg Bori Bian­ka kezét, aki ter­mé­sze­te­sen igent mon­dott. Ilyen meg­ha­tó pil­la­na­tok szí­ne­sí­tet­ték a 20. Bör­zsöny Vul­kán­tú­rát, amely­ről 2002-ben még nem gon­dol­tuk, hogy ilyen szép tör­té­ne­tet fut be. Mond­juk 2002-ben azt sem gon­dol­tuk, hogy egy­szer a király­ré­ti cél­ban a hábo­rú elől mene­kü­lő kár­pát­al­jai magyar bará­ta­ink­kal nézünk téli foci világ­baj­nok­sá­got.

Köszö­net segí­tő­ink­nek: Csa­pó Ágo­ta, Károly Vik­tó­ria, Kenye­res Lil­la, Kenye­res Van­da, Pávó Balázs, Sza­bó Han­ga (Király­rét), Kol­ler Júlia és Biczó Tamás (Cse­resz­nye­fa-par­ko­ló), Nyé­ki Tibor és Tóth János (NHH), Kere­csen­di Nán­dor (Csó­vá­nyos), Jakab Sán­dor, Ros­kó János és Sági Gábor (Feke­te-völgy), Ben­ke György és Gérczei Zol­tán (Sal­gó­vár), Bog­dán Botond, Fóti Gábor, Han­sá­ghy Zsolt és Kar­sai Lász­ló (Magyar-völgy).

Jövő­re immár a 21. Vul­kán­tú­ra követ­ke­zik; addig­ra remél­he­tő­leg saját hon­lap­pal gaz­da­go­dik a túra az elmúlt 20 év sta­tisz­ti­ká­i­val, beszá­mo­ló­i­val, képe­i­vel! Íme egy kis elő­ze­tes: