Sztrázsó-hegység — Trencséni emlékek
Hazajáró műsorok

Sztrázsó-hegység — Trencséni emlékek

155. rész
"Az a hegytömeg, mely Facskó hágójától délre s a Vág balpart vidéke mentén sok elágazással elnyúlik, közönségesen Sztrázsó néven ismeretes. Éjszak és dél felé ágazó csoportjai közt tágas és népes völgyek húzódnak. Tetői jobbára kopaszok, de Szádecsne mellett még úgy szólva őserdő borítja s kőanyaga kitűnő meszet szolgáltat."
Lovcsányi Gyula: Trencsénmegye (1881)

Ha a ván­dor a tér­kép fölé hajol­va túra­célt keres, nem biz­tos, hogy első válasz­tá­sa ez a hegy­ség lesz. De ha erre a vidék­re hoz­za a sors, hamar ráéb­red, hogy az Észak­nyu­ga­ti-Kár­pá­tok ala­cso­nyabb, bel­ső, szer­te­ága­zó vonu­la­tá­nak is van­nak remek gyöngy­sze­mei. Az egyik ilyen mél­tat­la­nul járat­lan vonu­lat a Sztrázsó-hegy­ség. Délen az Inó­ci-hegy­ség, kele­ten a Kis-Fát­ra, észa­kon a Szu­lyói hegyek, nyu­ga­ton a Vág folyón túl a Fehér-Kár­pá­tok hatá­rol­ják. És mint­ha min­den szom­széd­já­tól lopott vol­na vala­mi szép­sé­get önma­gá­nak: éles szik­la­kép­ződ­mé­nyek és göm­böly­ded for­mák, sűrű vegyes­er­dők és gye­pes lege­lők, mély kat­la­nok és mész­kő­szir­tek alkot­ják sok­szí­nű vilá­gát. Meg­ha­tá­ro­zó szik­la­or­mai, a Sztrázsó és a Vápec, melyek között ősi várak, nép­raj­zi érté­kek­ben, ásvány­kin­csek­ben és magyar emlé­kek­ben gaz­dag tele­pü­lé­sek rej­tőz­nek, dacol­va az új idők új viha­ra­i­val.

Látnivalók / Felvidék / Trencsén

Az egyik jeles haza­fi emlé­két őrzi Baross­há­za. Egy kis dom­bok közöt­ti meden­cé­ben bújik meg a régi Pru­zsi­na, ami 1899-ben új nevet kapott. Itt szü­le­tett ugyan­is 1848-ban a vas­mi­nisz­ter, Baross Gábor.

Baross Gábor erő­sen kötő­dik e föld­höz. Tren­csén megye főjegy­ző­je is volt, 1875-ben a puchó-illa­vai kerü­let kép­vi­se­lő­je­ként került be a par­la­ment­be, majd köz­le­ke­dé­si és keres­ke­del­mi minisz­ter lett. Egész éle­tét a nem­zet szol­gá­la­tá­nak szen­tel­te.

A vas­mi­nisz­ter a köze­li Klo­bu­sic­ban álló díszes mau­zó­le­um­ban alussza örök álmát.

Bővebben...

Haj­dan sza­ba­di kirá­lyi város volt Illa­va, egy­kor itt volt a szék­he­lye a Magyar Turis­ta Egye­sü­let Vág­völ­gyi Osz­tá­lyá­nak. Kolos­to­ra mára bör­tön­né lett.

Bővebben...

A for­rá­sok sze­rint a várat a 13. szá­zad­ban egy bizo­nyos Zsám­bo­ki Sma­rag­dus ispán apja, Ajnárd épít­tet­te. Későb­bi bir­to­ko­sai, Csák Máté vagy Stí­bor vaj­da neve már töb­bet mond a Fel­vi­dé­ket járó turis­tá­nak. Utol­só tulaj­do­no­sa Pet­rő­czy Ist­ván volt, aztán 1672-ben meg­ér­ke­zett a várak hóhér­ja, Heis­ter tábor­nagy, és a föld­del tet­te egyen­lő­vé ezt az áldo­za­tát is.

Bővebben...

Egy mél­tat­la­nul elfe­le­dett legen­dás magyar huszár, a „világ leg­öre­gebb kato­ná­ja”, Skul­téty Lász­ló, ali­as Gáb­ris szü­le­tett itt 1738-ban. 12 éves korá­ban mind­járt be is került egy huszár­ez­red­be, ahol 81 éven keresz­tül szol­gált. 22 hábo­rú­ban tel­je­sí­tett szol­gá­la­tot, örök­re zász­ló­tar­tó maradt. Úja­ra­don helyez­ték vég­ső nyu­ga­lom­ra. Romá­ni­á­hoz csa­tolt sír­he­lyét fel­dúl­ták és csont­ja­it átszál­lí­tot­ták Szlo­vá­ki­á­hoz került szü­lő­fa­lu­já­ba.

Bővebben...

Az apró irt­vány­fa­lu egye­di fehér motí­vu­mok­kal díszí­tett fahá­za­i­ról és nép­mű­vé­sze­té­ről neve­ze­tes. A geo­met­ri­kus min­ták­kal sűrűn díszí­tett fahá­zai évszá­za­dos örök­sé­get hor­doz­nak.

Az egyik táj­ház a régi csics­má­nyi min­den­na­pok és a jel­leg­ze­tes nép­mű­vé­szet hagya­té­ka­it tár­ja elénk. Külö­nö­sen a sár­ga, narancs­sár­ga és piros szí­nek­ben tün­dök­lő hím­zé­sek­kel díszí­tett nép­vi­se­let őrzi a bal­ká­ni hatá­so­kat.

A 20. szá­zad ele­jén, a jobb élet remé­nyé­ben sokan ván­do­rol­tak el innen, főként Ame­ri­ká­ba. Akik marad­tak, meg­tar­tot­ták a hagyo­mányt, amely­nek ma már a turiz­mus fel­len­dü­lé­sét köszön­he­tik.

Bővebben...

Tren­csén óvá­ro­sá­ba a 16. szá­za­di város­to­rony kapu­ján keresz­tül vezet az út. Kel­lett is az erő­dí­tés, hisz a Magyar Király­ság egyik leg­je­len­tő­sebb váro­sa min­dig is a hadak útjá­ban állt. Fel­so­rol­ni is sok, hány bir­to­ko­sa volt, hány­fé­le sereg és vesze­de­lem támad­ta. Tren­csén szo­mo­rú ese­mény hely­szí­ne volt 1708-ban. A város­tól dél­re Rákó­czi sere­gei súlyos vere­sé­get szen­ved­tek a csá­szá­ri­ak­tól.

És a tör­té­ne­lem fogas­ke­re­kei fel is őröl­ték magyar­sá­gát. A leg­újabb idők­ben a magyar múlt sok nyo­ma veszett el a város­ban. A vár alat­ti szik­la­fa­lon az első világ­há­bo­rú­ban elesett hősök emlé­ké­re 1916-ban szen­telt Hun­nia dom­bor­mű helyén ma már a huszi­ta Jis­kra János alak­ja dom­bo­ro­dik.

De van itt egy memen­tó, amit nem lehet csak úgy lecse­rél­ni. A fedett lép­csőn keresz­tül tör­té­nel­mi hazánk egyik múlt­ban és kiter­je­dés­ben is leg­na­gyobb várá­ba emel­ke­dünk. És a sok ost­ro­mot meg­élt ősi falak mesél­ni kez­de­nek. Meg­idé­zik Szent Ist­ván kirá­lyun­kat, a betö­rő tatá­ro­kat, az itt köt­te­tett béke­szer­ző­dést Károly Róbert, János cseh és Káz­mér len­gyel király között. Itt dübö­rög­nek előt­tünk a cseh huszi­ták, a Habs­bur­gok, és Bocs­kai sere­gei, és 1622-be lép­ve itt lát­juk meg­csil­lan­ni a Szent Koro­nát is. Aztán bevo­nul a vezér­lő feje­de­lem, Rákó­czi Ferenc, hogy végül gon­dat­lan oszt­rák hely­őr­ség vegye be magát a falak közé. Így érke­zünk el az 1790-es évhez, ami­kor egy tűz­vész pusz­tít­ja a várat. Azóta védel­mi sze­rep nél­kül, turis­ta lát­vá­nyos­ság­ként mere­dez­nek meg­újult tor­nyai, de legen­dá­it még nem emész­tet­te fel az új világ­rend.

Bővebben...

Tren­csén­tep­lic meleg­vi­zű, gyógy­ha­tá­sú for­rá­sa­it már a római kor­ban ismer­ték. Tör­té­nel­mi hazánk egyik leg­ré­geb­bi für­dő­köz­pont­ja a király­ság ide­jé­ben mél­tán érde­mel­te ki a „Kár­pá­tok gyön­gye” nevet. A Csesz­ne­ky csa­lád ősi bir­to­ka, „Ter­ra Tep­li­ca” a 13.-tól egé­szen a 19. szá­za­dig a tren­csé­ni ura­da­lom­hoz tar­to­zott. Első für­dő­te­le­pét az 1500-as évek­ben az Illés­há­zy­ak emel­ték, akik közel negyed évez­re­dig vol­tak a bir­to­ko­sai. Az a neme­si csa­lád, amely nem a haszon­le­sés­ben, hanem a gond­ja­ik­ra bízott érté­kek köz­kinccsé téte­lé­ben gon­dol­ko­zott.

A bir­to­kot később a bécsi ban­kár Sina csa­lád vásá­rol­ta meg és fej­lesz­tet­te tovább. Ők épí­tet­ték az ere­de­ti ori­en­tá­lis stí­lu­sát máig őrző Ham­mam für­dőt is, de per­sze azóta már busás belé­pő­díj is kell a gyógy­víz élve­zé­sé­hez. Oda­bent ma is a régi szi­go­rú rend­sza­bá­lyok ural­kod­nak. Tren­csén­tep­lic közel 40 fokos vize főleg a mozgás­szer­vi- és ideg­rend­sze­ri meg­be­te­ge­dé­sek­re nyújt gyógy­írt.

Bővebben...

A hegy­ség leg­ma­ga­sabb tömb­je, a Köz­pon­ti-Sztrázsó. Az erdők fölött, a csúcs alat­ti tisz­tás­ról ked­ve­ző­ek a kilá­tá­sok. Mögöt­tünk a Sztrázsó kele­ti szom­széd­ja, a Kis-Fát­ra jel­leg­ze­tes szik­la­csú­csa, a Klak vagy­is „Orr­kő” eme­li fel szik­lás orrát.

Maga a Sztrázsó-csúcs egy merész mész­kő­szik­la, ami remek kilá­tó­he­lyet biz­to­sít­va sza­kad le a nyu­ga­ti olda­lon a Zsol­ti-patak völ­gyé­re.

Távo­labb a tren­csé­ni hegye­ken túl a Vág-völ­gye.

Bővebben...