Hegyesmajtény

Uticélok / Felvidék / Trencsén
Nehézségi szint:
2/10

Egy mél­tat­la­nul elfe­le­dett legen­dás magyar huszár, a „világ leg­öre­gebb kato­ná­ja”, Skul­téty Lász­ló, ali­as Gáb­ris szü­le­tett itt 1738-ban. 12 éves korá­ban mind­járt be is került egy huszár­ez­red­be, ahol 81 éven keresz­tül szol­gált. 22 hábo­rú­ban tel­je­sí­tett szol­gá­la­tot, örök­re zász­ló­tar­tó maradt. Úja­ra­don helyez­ték vég­ső nyu­ga­lom­ra. Romá­ni­á­hoz csa­tolt sír­he­lyét fel­dúl­ták és csont­ja­it átszál­lí­tot­ták Szlo­vá­ki­á­hoz került szü­lő­fa­lu­já­ba.

Hazajáró epizódban szerepelt: