Lápos-hegység – Kincsek a felszín alatt és fölött
Hazajáró műsorok

Lápos-hegység – Kincsek a felszín alatt és fölött

191. rész
"Erzsébetbánya vidéke egyike a legszebbeknek országunkban, s a mellett fenyvesektől körülvett helynek a levegőjétől is életet nyerne még a halálos beteg is."
Kádár József

Amikor kiléptünk a Lápos vadregényes szorosából, és a táguló medencéje fölött, a Kárpátok vulkáni vonulatában megpillantottuk a folyó szülőföldjét, a Gutin és a Széples között elterülő Lápos-hegységet, további turistasorsunk meg is pecsételődött: elhatároztuk, hogy tovább haladunk a folyó mentén, egészen a hegyig, melynek rég szunnyadó vulkáni maradványai értékes színesfém érceket rejtegetnek. Ezeket már feltárták, nem úgy a turisztikai értékeit. Erdők borította, patakok szabdalta, füves hátú gerinceit ritkán járják túrázók. Erdély északi határán a Láposvidék néprajzi szempontból is két világot köt össze: magyar nyelvszigetei még erdélyi mezőségi hatásokat tükröznek, míg fatemplomos falvai már Máramaros világát idézik.

Látnivalók / Erdély / Szolnok-Doboka

Miután a Lápos a kárpáti vulkáni vonulatban megszületik, ifjonti hévvel lecsorog a hegyről és a Láposi-medencébe ér. Itt kissé lelassul, de csak hogy erőt gyűjtsön a Kővár-hegység áttöréséhez. Épp itt, a Láposi-sziklaszoros kapujában van Macskamező.

„A hagyomány szerint e község első telepese a nemes Velle család őse volt, ki egy irtásos helyen vadmacskát lővén, erről nevezte el a községet. Temploma fából épült. 1891-ben vásárolta 50 forinton Sósmező egyházközségtől Pap Simon. Védőszentje Mihály főangyal.” Így jellemezte Macskamezőt Kádár József 1901-ben a Szolnok-Doboka vármegyéről írt monográfiájában. Annyit még hozzátennénk, hogy az 1875-ben épült Szent Demeter fatemplom is Macskamező ékessége. A falu előtt tehát nem csak a Lápos tart pihenőt, hanem az erre vetődő vándornak is érdemes.

(A jelvényszerző mozgalom igazolópontja a Szent Demeter fatemplom.)

Bővebben...

A Láposi-medencében az elrománosodott Árpád-kori falvak tengerén már csak néhány magyar település képez nyelvi szigetet. Ilyen Magyarlápos is, ami kis vámszedő helyből mezővárossá nőtte ki magát, majd 1603-ban már a Lápos felső völgyére kiterjedő uradalom központja lett. Ahogy Kádár József megjegyezte, nagyszabású vásárain színtársulat is játszott a zsúfolásig megtelt iskolában: „Magyar szó, magyar színpadon, a magyarság végvárában!” A végvár mára erősen megrogyott, 12 ezer lakójából alig több mint 1200 a magyar, többségük református. A reformáció idején az unitáriusok voltak többségben, de 1622 után a reformátusok birtokába került a település temploma. Ezt a templomot a reformátusok lebontották, és 1838-60 között építettek újat. A vallási türelem ritka példájaként a reformátusok 1838 után új templomuk felépüléséig a római katolikus templomban tartották istentiszteleteiket. Templomukkal szemben a katolikus Istenházában Szent László alakja is feltűnik egy freskón, amint épp vizet fakaszt megfáradt katonáinak. Szüksége is van Szent László frissítő szellemére a Lápos-mentén porladozó magyarságnak.

(A jelvényszerző mozgalom igazolópontja a katolikus templom.)

Bővebben...

Domokos szemrevaló református temploma nincs száz esztendős: az ősi templom 1943-ban pusztult el egy légitámadásban, ám az Ég áldásával, Debreczeni László tervei alapján új szép fiatornyos templom épült, amelybe a régiből a 18. századi faragott kőszószéket sikerült átmenteni.

Szolnok-Doboka északi végén Magyarlápos mellett Domokos magyarsága tartja még a frontot, pedig a Láposi-medence századokon át meghatározó települését is megpróbálták a zord idők. Havasalföldi románok, tatár-török seregek is pusztítottak itt. A domokosiak 1848-ban nemzetőrséget hoztak létre, mire a kővárvidéki román felkelők november végén megadásra szólították fel őket. Mikor a honvédcsapatok elvonultak a környékről, a szomszédos rogoziak megtámadták a falut, melynek lakói Magyarláposra menekültek. A támadás hírére visszatérő honvédek kiűzték a rogoziakat az égő Domokosról, és felgyújtották Rogozt. Minden tragédia ellenére sikerült átmenteni a magyarságot a XXI. századba: Domokos a mai napig 90%-ban megmaradt református magyar nyelvszigetnek.

(A jelvényszerző mozgalom igazolópontja a református templom.)

Bővebben...

A Széples és a Lápos lábainál heverő Rogoz nem igazán lehet büszke 1848-ra… fellázított román lakói ugyanis rátámadtak a szomszédos, magyarok lakta Domokosra és felgyújtották azt. Ellenben büszke lehet a Szent Mihály és Gábriel arkangyalok fatemplomra, amely 1999 óta – további hét máramarosi fatemplommal együtt – a világörökség része.

Rogozra még az első birtokos Bánffyak hoztak be román jobbágyokat valamikor a XV. században, akik a Kárpátokon túlról magukkal hozták vallásukat is. Görögkatolikus fatemplomuk 1886-ban épült, Szent Paraszkéva tiszteletére szentelték fel, és van olyan harangja, amelyet Budapesten öntöttek. Az Unesco védelmét élvező ortodox templom 1663-ban épült, 1717-ben megújult, értékes festményeit 1786-ban készítették. A templom mellett egy néprajzi múzeum is várja a látogatókat, telefonszáma: +40742584692. Csak 48-at tudnánk feledni…

(A jelvényszerző mozgalom igazolópontja az ortodox templom.)

Bővebben...

Ahol a Lápos felső szakaszán völggyé szűkül a medence, az utazó beér a hegyek kincseire épült bányatelepre. “Valami felséges látvány a völgykatlanban elhúzódó bányatelep, szakadó patakjainak vereslő köveivel, az apró házak füstölgő kéményeivel, a fenyvesektől setétlő impozáns környezettel. Lakosai magyarok, románok. Nagy része bányamunkás, de favágással is nagyban foglalkoznak.” (Kádár József: Szolnok-Doboka monographiája)

Így virágzott 1901-ben Erdély legészakibb települése, a középkori eredetű Erzsébetbánya. A legenda szerint nevét a helyi aranybánya ősi birtokosának, Hunyadi János feleségének, Szilágyi Erzsébetnek köszönheti. A 18. században fellendülő ércbányászat és kohászat aztán a magyarok mellett németeket, ruszinokat, szlovákokat és románokat is ide vonzott. Ám a kohók mára kihűltek, a bányaművelés lehanyatlott. Akik maradtak, nagyrészt munka nélkül tengődnek. Az elhagyott bányák világvégi hangulatot árasztanak, ráadásul a környezeti terhelés is jelentős: szabályozatlanul éri a patakokat a szennyezett zagy, veszélybe sodorva a vidék ritka növény és állatfajait.

De hogy jót is írjunk Erzsébetbányáról: a számos turisztikai lehetőséget rejtő kárpáti hegyvilág mellett a magyar közösség is szívesen látja a magyar utazókat Erdély északi végén. Az Isteni Irgalmasság tiszteletére épített katolikus templomuk 2008-ra készült el. Az első szentmiséig azért igen rögös volt az út… 1769-ben római és görög katolikusok együtt építettek egy kis fakápolnát, amely 1814-ben leégett. A következő közös templom már kőből épült, 1816-ban szentelték fel a Szentháromság tiszteletére, míg a görög katolikusok 1820-ban Szent Mihály arkangyal tiszteletére. Mikor 1948-ban a kommunisták betiltották a görög katolikus vallást, a román közösség áttért az ortodox vallásra, ezzel együtt pedig a templom is némileg átalakult. A templom külön érdekessége volt a csörlővel felhúzható vagy éppen leengedhető ortodox ikonosztáz és a katolikussá vagy éppen ortodoxxá alakítható liturgikus tér, amelyet számos ikon díszített. Ez a világ ért véget 2008-ban: az ortodoxoké maradt a régi templom, míg a katolikusoké az új. Erzsébetbányán volt plébános Bokor Sándor (1915–1972) magyar katolikus pap, a kommunizmus alatti egyházüldözés vértanúja. 1947 és 1972 között szolgált a településen, míg egy napon be nem hívták a nagybányai rendőrségre. Többé senki nem látta élve; boldoggá avatásához 2003-ban indították el az egyházmegyei vizsgálatot.

(A jelvényszerző mozgalom igazolópontja a katolikus templom.)

Bővebben...

A Lápos-hegység legmagasabb pontja nem hazudtolja meg a nevét: az 1358 méteres magaslat sűrű fenyőerdővel van borítva. Nem úgy a csúcs alatti tévé és rádió átjátszó környéke, így legalább észak és kelet, a kárpátaljai hegyek és a Széples felé szép kilátás nyílik.

Akik a legegyszerűbb úton, Erzsébetbánya felől kapaszkodnak fel a Varatec néven is ismert hegycsúcsra, 2 óra alatt érnek fel az erdészeti feltáró úton, mely egy épülethez vezet. Ez az út kb. 1000 méteren éri el a völgyfőt, felkanyarog az erdőirtáson, majd 1250 méteren kilép egy rétre. Innen már látni a reléket, de ha hátra tekintünk, akkor a szomszédos Széples hármas csúcsában is gyönyörködhetünk. A csúcs déli oldala erdős, meredeken szakad le, míg az északi oldal lapos. Itt már előkerül a tőlünk nyugatra lévő Gutin is. Sok turistával nem találkozni erre, hisz a Lápos-hegységet alig járják a bakancsosok. Aki tovább menne a Gutin felé a hegység gerincén futó piros jelzésen, szép fenyveserdőkkel és havasi rétekkel találkozhat. De akár észak felé is leereszkedhetünk a fenyves közepén csillogó Varatec-tóhoz.

(A jelvényszerző mozgalom igazolópontja a Fenyves-tető.)

Bővebben...