Rogoz

Rogoz

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
1/10

A Szép­les és a Lápos lába­i­nál heve­rő Rogoz nem iga­zán lehet büsz­ke 1848-ra… fel­lá­zí­tott román lakói ugyan­is rátá­mad­tak a szom­szé­dos, magya­rok lak­ta Domo­kos­ra és fel­gyúj­tot­ták azt. Ellen­ben büsz­ke lehet a Szent Mihály és Gáb­ri­el ark­an­gya­lok fatemp­lom­ra, amely 1999 óta – továb­bi hét mára­ma­ro­si fatemp­lom­mal együtt – a világ­örök­ség része.

Rogoz­ra még az első bir­to­kos Bán­ffyak hoz­tak be román job­bá­gyo­kat vala­mi­kor a XV. szá­zad­ban, akik a Kár­pá­to­kon túl­ról maguk­kal hoz­ták val­lá­su­kat is. Görög­ka­to­li­kus fatemp­lo­muk 1886-ban épült, Szent Parasz­ké­va tisz­te­le­té­re szen­tel­ték fel, és van olyan harang­ja, ame­lyet Buda­pes­ten öntöt­tek. Az Unes­co védel­mét élve­ző orto­dox temp­lom 1663-ban épült, 1717-ben meg­újult, érté­kes fest­mé­nye­it 1786-ban készí­tet­ték. A temp­lom mel­lett egy nép­raj­zi múze­um is vár­ja a láto­ga­tó­kat, tele­fon­szá­ma: +40742584692. Csak 48-at tud­nánk feled­ni…

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja az orto­dox temp­lom.)

Hazajáró epizódban szerepelt: