Macskamező

Macskamező

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
1/10

Miu­tán a Lápos a kár­pá­ti vul­ká­ni vonu­lat­ban meg­szü­le­tik, ifjon­ti hév­vel lecso­rog a hegy­ről és a Lápo­si-meden­cé­be ér. Itt kis­sé lelas­sul, de csak hogy erőt gyűjt­sön a Kővár-hegy­ség áttö­ré­sé­hez. Épp itt, a Lápo­si-szik­la­szo­ros kapu­já­ban van Macs­ka­me­ző.

„A hagyo­mány sze­rint e köz­ség első tele­pe­se a nemes Vel­le csa­lád őse volt, ki egy irtá­sos helyen vad­macs­kát lővén, erről nevez­te el a köz­sé­get. Temp­lo­ma fából épült. 1891-ben vásá­rol­ta 50 forin­ton Sós­me­ző egy­ház­köz­ség­től Pap Simon. Védő­szent­je Mihály főan­gyal.” Így jel­le­mez­te Macs­ka­me­zőt Kádár József 1901-ben a Szol­nok-Dobo­ka vár­me­gyé­ről írt monog­rá­fi­á­já­ban. Annyit még hoz­zá­ten­nénk, hogy az 1875-ben épült Szent Deme­ter fatemp­lom is Macs­ka­me­ző ékes­sé­ge. A falu előtt tehát nem csak a Lápos tart pihe­nőt, hanem az erre vető­dő ván­dor­nak is érde­mes.

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a Szent Deme­ter fatemp­lom.)

Hazajáró epizódban szerepelt: