Domokos

Domokos

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
2/10

Domo­kos szem­re­va­ló refor­má­tus temp­lo­ma nincs száz esz­ten­dős: az ősi temp­lom 1943-ban pusz­tult el egy légi­tá­ma­dás­ban, ám az Ég áldá­sá­val, Deb­rec­ze­ni Lász­ló ter­vei alap­ján új szép fia­tor­nyos temp­lom épült, amely­be a régi­ből a 18. szá­za­di fara­gott kőszó­szé­ket sike­rült átmen­te­ni.

Szol­nok-Dobo­ka észa­ki végén Magyar­lá­pos mel­lett Domo­kos magyar­sá­ga tart­ja még a fron­tot, pedig a Lápo­si-meden­ce szá­za­do­kon át meg­ha­tá­ro­zó tele­pü­lé­sét is meg­pró­bál­ták a zord idők. Havas­al­föl­di romá­nok, tatár-török sere­gek is pusz­tí­tot­tak itt. A domo­ko­si­ak 1848-ban nem­zet­őr­sé­get hoz­tak lét­re, mire a kővár­vi­dé­ki román fel­ke­lők novem­ber végén meg­adás­ra szó­lí­tot­ták fel őket. Mikor a hon­véd­csa­pa­tok elvo­nul­tak a kör­nyék­ről, a szom­szé­dos rogo­zi­ak meg­tá­mad­ták a falut, mely­nek lakói Magyar­lá­pos­ra mene­kül­tek. A táma­dás híré­re vissza­té­rő hon­vé­dek kiűz­ték a rogo­zi­a­kat az égő Domo­kos­ról, és fel­gyúj­tot­ták Rogozt. Min­den tra­gé­dia elle­né­re sike­rült átmen­te­ni a magyar­sá­got a XXI. szá­zad­ba: Domo­kos a mai napig 90%-ban meg­ma­radt refor­má­tus magyar nyelv­szi­get­nek.

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a refor­má­tus temp­lom.)

Hazajáró epizódban szerepelt: