Fenyves-tető

Fenyves-tető

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
7/10

A Lápos-hegy­ség leg­ma­ga­sabb pont­ja nem hazud­tol­ja meg a nevét: az 1358 méte­res magas­lat sűrű fenyő­er­dő­vel van borít­va. Nem úgy a csúcs alat­ti tévé és rádió átját­szó kör­nyé­ke, így leg­alább észak és kelet, a kár­pát­al­jai hegyek és a Szép­les felé szép kilá­tás nyí­lik.

Akik a leg­egy­sze­rűbb úton, Erzsé­bet­bá­nya felől kapasz­kod­nak fel a Var­a­tec néven is ismert hegy­csúcs­ra, 2 óra alatt érnek fel az erdé­sze­ti fel­tá­ró úton, mely egy épü­let­hez vezet. Ez az út kb. 1000 méte­ren éri el a völgy­főt, fel­ka­nya­rog az erdő­ir­tá­son, majd 1250 méte­ren kilép egy rét­re. Innen már lát­ni a relé­ket, de ha hát­ra tekin­tünk, akkor a szom­szé­dos Szép­les hár­mas csú­csá­ban is gyö­nyör­köd­he­tünk. A csúcs déli olda­la erdős, mere­de­ken sza­kad le, míg az észa­ki oldal lapos. Itt már elő­ke­rül a tőlünk nyu­gat­ra lévő Gutin is. Sok turis­tá­val nem talál­koz­ni erre, hisz a Lápos-hegy­sé­get alig jár­ják a bakan­cso­sok. Aki tovább men­ne a Gutin felé a hegy­ség gerin­cén futó piros jel­zé­sen, szép feny­ves­er­dők­kel és hava­si rétek­kel talál­koz­hat. De akár észak felé is leeresz­ked­he­tünk a feny­ves köze­pén csil­lo­gó Var­a­tec-tóhoz.

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a Feny­ves-tető.)

Hazajáró epizódban szerepelt: