Alsó-Nyárádmente — Barangolások Murokországban
Hazajáró műsorok

Alsó-Nyárádmente — Barangolások Murokországban

331. rész
"Marosszék közép folyójához, az annyiszor megénekelt szőke Nyárádhoz értünk, itt terül el előttünk annak szép termékeny tere. Népessége mind székely és nagyrészt protestáns. A Nyárád-menti faluk mind csinosak, s Szeredától le a torkolatjáig, azok a tér ellentétes két oldalán sűrűn egymás végtében lévén helyezve, a faluknak két hosszú, alig megszakadó láncolatát képezik. Ott hömpölyög köztök, majd egyik majd a másik oldalra térve át, a szőke Nyárád, mely ha gyakori kiöntéseivel néha károkat okoz is, de egyszersmind megtermékenyíti földjét e térnek, melynek minden hantja művelet alatt van, miért vas szorgalmat kifejtő népe kevés földje mellett is jóllétnek örvend. E nép értelmes, fürge, tevékeny, udvarias, s annyira megnyerő szíves, hogy az utas oly otthonosan találja magát e vidéken, mely ha nem mutat is fel nagyszerű, elragadó pontokat, de kies, szép festői vidékkel minden lépten kedveskedik."
Orbán Balázs: Marosszék (1868)

A leg­na­gyobb szé­kely, és Nyá­rád-men­ti jóba­rá­tunk, meg­bol­do­gult Csí­ki Sán­dor nyom­do­kán kísér­jük most mi is a Nyá­rá­dot utol­só útjá­ra, Szé­kely­föld­től is elbú­csúz­va, a Maro­sig. Erdély leg­sű­rűb­ben lakott vidé­két, az Alsó-Nyá­rád-men­tét, a kitű­nő tala­já­ból faka­dó zöld­ség­ter­me­lés nyo­mán “Muro­k­or­szág­nak” is neve­zik. Orbán Balázs még a vidék gya­ra­po­dó szé­ke­lye­i­ről ír, de mára a kép erő­sen árnya­ló­dott: ahogy a Nyá­rád vize is néha zava­ro­so­dik, úgy keve­red­tek jöve­vény népek is az átme­ne­ti, de egy­kor szín­tisz­ta szé­kely vidék­re.

Látnivalók / Székelyföld / Marosszék
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...