“Hazajárás” a Beregszászi-dombvidékre

“Hazajárás” a Beregszászi-dombvidékre

Szép tava­szi idő­ben azért más­ként fest a Bere­gi-Tisza­hát, ha az ember lete­kint a Bereg­szász felet­ti Kerek-hegy­ről. Ez jutott eszünk­be az elmúlt hét szom­bat­ján, illet­ve 2015 ősze, mikor a párás idő­ben vissza­néz­tünk innen az eddig meg­tett utunk­ra. Akkor for­gat­tuk azt a bere­gi fil­mün­ket, amely­ben Rákó­czi zász­la­ját és a Cson­ka­hon bíz­ta­tá­sát hoz­tuk Tar­pá­ról Mező­vá­rin, Cset­fal­ván és Bereg­szá­szon át Nagy­be­reg­be.

Ezen a máju­si hét­vé­gén is a Haza­já­ró kap­csán jár­tunk itt, ugyan­is helyi túra­ve­ze­tők és ide­gen­ve­ze­tők össze­fo­gá­sá­ból meg­ala­kult a Kár­pát­al­jai Haza­já­ró Egy­let. Az egye­sü­let hiva­ta­los szü­le­tés­nap­já­hoz kap­cso­ló­dó­an egy remek han­gu­la­tú közön­ség­ta­lál­ko­zót is tar­tot­tunk Bereg­szá­szon, majd más­nap útra kel­tünk, hogy bejár­juk a Bereg­szá­szi-domb­vi­dék leg­ma­ga­sabb pont­ja­it. És ugyan a Nagy­mu­zsaly felet­ti Nagy-hegy mind­össze 365 méter magas, de kivá­ló kilá­tás­sal szol­gál mind a Kár­pá­tok magas­he­gye­i­re (Borzsa-havas, Krasz­na-havas), mind az Alföld róná­já­ra. A domb­vi­dé­ken több kisebb-nagyobb vul­ka­ni­kus ere­de­tű kiemel­ke­dés talál­ha­tó szét­szór­va, melyek olda­lá­ban sok helyütt kao­lin, per­lit és érc­bá­nyák lát­ha­tó­ak, de a vul­ka­ni­kus talajt a sző­lő­ter­mesz­tők is kihasz­nál­ják. Az akác­il­la­tú erdők­ben mi a Nagy-hegy kao­lin­bá­nyá­ját láto­gat­tuk meg mielőtt leeresz­ked­tünk vol­na Nagy­mu­zsaly­ra.

Nagy­mu­zsa­lyon már várt ben­nün­ket régi jó bará­tunk, Berecz­ky Ist­ván, hogy jól kiépí­tett turisz­ti­kai foga­dó­pont­ján adhas­suk át a részt­ve­vők­nek a jól meg­ér­de­melt okle­ve­let.

Túra­ve­ze­tő­ink, Bíró And­rás és Hor­váth Zol­tán már erre a nyár­ra is remek túra­ter­vek­kel vár­ják a Kár­pát­al­já­ra uta­zó­kat, immár a helyi Haza­já­ró Egy­let kép­vi­se­lő­i­ként. Itt van mind­járt júli­us ele­je és a követ­ke­ző ese­mény, amely­re Bíró And­rás vár min­den érdek­lő­dőt: https://hazajaroegylet.hu/esemeny/karpatalja-bercein-turak-honismereti-vezetessel/

A Kár­pát Exp­ressz beszá­mo­ló­ja az ese­mény­ről:

Köszön­jük a képe­ket Sze­kun­da Lász­ló­nak.