Maderspach Emléktúra — 2023

Maderspach Emléktúra — 2023

2023. augusztus 5. szombat 9:00 - 20:00

Helyszín

Godján-hegység
The hunting lodge Campusel, DN66A, Románia

GPS: 45,26165, 22,87173

Aki már részt vett az eddi­gi meg­hir­de­tett Haza­já­ró Mader­s­pach emlék­tú­rá­kon tud­ja, hogy a zsíl-völ­gyi túrá­ink útvo­na­la évről évre vál­to­zik. Így tudunk iga­zán meg­is­mer­ked­ni a Déli-Kár­pá­tok varázs­la­tos hegy­vi­lá­gá­val, ahol a kivá­ló mér­nök, spor­to­ló, vadá­sza­ti szak­író, Mader­s­pach Vik­tor vadá­szott, ezek a tájak van­nak bemu­tat­va köny­ve­i­ben.Idén a God­ján-hegy­ség 2152 méte­res Pal­t­ina csú­csá­ig szer­vez­zük a túrát. A Soar­be­le völ­gyön fel­fe­le elérünk a Pal­t­ina nye­reg­be, majd a gerin­cen foly­tat­juk utun­kat a célig. Innen a szem­ben levő Osz­lea-gerinc­ben, a köze­leb­bi Kis-Retyez­át hegy­vo­nu­la­tá­ban gyö­nyör­köd­he­tünk, de még a Nagy-Retyez­át ormai is meg­mu­tat­koz­nak.

Rész­le­tes prog­ram:

Talál­ko­zó: 09:00 Kam­pus­eli vadász­ház­nál (DN66A főút, 45°15’44.5“N 22°52’14.6“E).
Indu­lás: 9:15
Útvo­nal: Kam­pus­eli vadász­ház 1180 m – Soar­be­le völgy – Pal­t­ina nye­reg 1935 m – Pal­t­ina csúcs 2152 m — Kam­pus­eli vadász­ház
Táv: 15 km
Idő­tar­tam: 6–7 óra
Szint­emel­ke­dés: 972 m
Túra nehéz­sé­gi szin­te­je: köze­pes.
Vacso­ra: 18:00

Rész­vé­te­li díj: 25 ron vagy 2000 ft mely tar­tal­maz­za a túra utá­ni vacso­rát, emlék­la­pot, kitű­zőt.
Jelent­ke­zés júli­us 25-ig.
Jelent­ke­zés és szál­lás­köz­ve­tí­tés +40766759747
e‑mail:

Rossz idő­já­rá­si viszo­nyok­ban a túra elma­rad.
A túra a Haza­já­ró Kupa része.

Eseményhez kapcsolódó látnivaló