Hazajáró előadás a Böllérfesztivál keretében

Hazajáró előadás a Böllérfesztivál keretében

2017. március 18. szombat 8:00 - 16:00

Helyszín

Búcs
Búcs-Búč, Szlovákia

GPS: 47.80821, 18.44681

Idén első alka­lom­mal a Haza­já­ró csa­pa­ta is részt vesz a Fel­vi­dé­ken ren­de­zen­dő búcsi böl­lér­fesz­ti­vá­lon. Várunk min­den­kit sze­re­tet­tel a “Haza­já­ró-udva­ron” egy kis kós­to­ló­ra, ahol a for­ga­tá­sok kulissza­tit­ka­i­ról, soha és sehol nem halott tör­té­ne­tek­ről mesé­lünk, miköz­ben per­sze jár a kezünk, hisz igyek­szünk elő­ke­lő helyen végez­ni a meg­mé­ret­te­tés­ben. Több, a Haza­já­ró film­je­i­ből ismert bará­tunk is bese­gít a mun­ká­ba, akik szin­tén szí­ve­sen osz­ta­nak meg Haza­já­ró-tör­té­ne­te­ket a nagy­ér­de­mű­vel. A hely­szí­nen lehe­tő­ség lesz a Haza­já­ró Egy­let­be való belé­pés­re is! Figye­lem! Az első 200 láto­ga­tón­kat pálin­ká­val vár­juk, de csak az első 30-al garan­tál­juk a koc­cin­tást!

A Böl­lér­fesz­ti­vál prog­ram­já­ról itt lehet olvas­ni bőveb­ben: http://prasafest.sk/latogatoknak.html